Concesións de transporte de viaxeiros/as

Como titular ou representando unha empresa dedicada ao transporte de viaxeiros/as, pode solicitar da Xunta de Galicia a concesión administrativa dun servizo público regular permanente de uso xeral de transporte de viaxeiros/as por estrada.

A duración da concesión establecerase no título concesional, de acordo coas características de servizo e atendendo aos prazos de amortización dos vehículos e instalacións. Nunca será inferior a oito anos, nin superior a vinte. O outorgamento da concesión realizarase por concurso.

Outorgamento, segregación ou unificación de concesións

Creación dunha nova concesión e outorgamento a un concesionario a través de:

  • Concurso
  • Segregación dunha concesión preexistente
  • Unificación de concesións preexistentes

Solicitude e documentación necesaria (PDF, 19 Kb)

Cambio de titularidade

Novación do concesionario. Cambio de titularidade de concesións de servicios públicos de transportes. Solicitude e documentación necesaria (PDF, 19 Kb)

Modificación concesional

Cambios nas concesións que poden afectar a tráficos, condicións de explotación, paradas, liñas, expedicións, calendario ou horarios. Solicitude e documentación necesaria (PDF, 19 Kb)

Solapamentos

Realización conxunta de servizos por parte de dúas ou máis concesións e concesionarios independentes. Solicitude e documentación necesaria

Adscrición ou modificación de vehículos

Autorización para asignar vehículos a unha concesión ou modificar as condicións destas. Solicitude e documentación necesaria

Incremento ou modificación extraordinaria de tarifas

Actualización ordinaria de tarifas dunha concesión ou revisión extraordinaria da tarifa dunha concesión. Solicitude e documentación necesaria (PDF, 82 Kb)