Códigos de actividade das asociacións

1. IDEOLÓXICAS, CULTURAIS, EDUCATIVAS E DE COMUNICACIÓN.

11. IDEOLÓXICAS.
111. DEREITOS HUMANOS, LIBERDADES PÚBLICAS.
112. PROMOCIÓN DA CALIDADE DEMOCRÁTICA.
113. PROMOCIÓN DA CONVIVENCIA  E A TOLERANCIA.
114. CÍVICO-POLÍTICAS.
115. PACIFISTAS.
116. DE BASE RELIXIOSA.
117. DE BASE FILOSÓFICA.
118. REFERIDAS A TEMAS MILITARES.
119. OUTRAS.

12. CULTURAIS.
121. ARTES.
122. HUMANIDADES.
123. CIENCIAS.
124. DEFENSA DO PATRIMONIO.
125. MUSICAIS.
126. TEATRO, ESPECTÁCULOS.
127. HISTÓRICAS.
128. CULTURA POPULAR, GASTRONOMÍA.
129. OUTRAS.

13. EDUCATIVAS.
131. NAIS E PAIS DE ALUMNOS.
132. ESTUDANTES.
133. PROMOCIÓN DO ENSINO.
134. SOCIOEDUCATIVAS.
135. OUTRAS.

14. DE COMUNICACIÓN.
141. AUDIOVISUAIS, RADIO, TV.
142. INTERNET.
143. REDES SOCIAIS.
144. OUTRAS.

2. MULLER, IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACIÓN.

21. MULLER.
211. IGUALDADE DE TRATO E DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES, VIOLENCIA DE XÉNERO.
212. OUTRAS.

22. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACIÓN POR OUTROS MOTIVOS.
221. XENOFOBIA, DISCRIMINACIÓN RACIAL OU  ÉTNICA.
222. ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDADE DE XÉNERO.
223. IDEOLOXÍA, RELIXIÓN OU CRENZAS.
224. OUTRAS.

3. INFANCIA, MOCIDADE, PERSOAS MAIORES, FAMILIA E BENESTAR.

31. INFANCIA.
311. INFANCIA.

32. MOCIDADE.
321. MOCIDADE.

33. PERSOAS MAIORES.
331. PERSOAS MAIORES.

34. FAMILIA.
341. FAMILIA.

35. BENESTAR.
351. BENESTAR PERSOAL.
352. BENESTAR SOCIAL, MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA.
353. DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO.
354. URBANISMO, VIVENDA.
355. OUTRAS.

4. MEDIO AMBIENTE E SAÚDE.

41. MEDIO AMBIENTE.
411. DEFENSA DO MEDIO AMBIENTE, ECOLOXISTAS, CONSERVACIONISTAS.
412. PROTECCIÓN DE ANIMAIS E PRANTAS.
413. DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE.
414. OUTRAS.

42. SAÚDE.
421. INVESTIGACIÓN.
422. SERVIZOS SANITARIOS.
423. PREVENCIÓN E ACCIÓN CONTRA ENFERMIDADES.
424. PREVENCIÓN E ACCIÓN CONTRA DEPENDENCIAS.
425. NATURISMO, MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS.
426. PROMOCIÓN DA SAÚDE.
427. OUTRAS.

5. DISCAPACIDADE E DEPENDENCIA.

51. DEREITOS.
511. DEREITOS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

52. ASISTENCIAIS.
521. ASISTENCIAIS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

53. OUTRAS.
531. OUTRAS REFERIDAS A DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA.

6. VÍTIMAS, AFECTADOS E PREXUDICADOS.

61. VÍTIMAS.
611. VÍTIMAS DE DELITOS.
612. VÍTIMAS DO TERRORISMO.
613. VÍTIMAS DE ACCIDENTES.
614. OUTRAS.

62. AFECTADOS, PREXUDICADOS.
621. AFECTADOS, PREXUDICADOS.

7. SOLIDARIEDADE.

71. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.
711. ACCIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO.

72. INTEGRACIÓN SOCIAL
721. INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES, MINORÍAS
722. REINSERCIÓN SOCIAL DE PENADOS
723. INCLUSIÓN SOCIAL

73. COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.
731. COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO, CODESENVOLVEMENTO.
732. AXUDA HUMANITARIA.

74. PROTECCIÓN CIVIL.
741. PROTECCIÓN CIVIL.
75. EMIGRACIÓN.
751. EMIGRACIÓN.

76. INSERCIÓN LABORAL.
761. INSERCIÓN LABORAL.
77. OUTRAS.
771. OUTRAS DE SOLIDARIEDADE.

8. ECONÓMICAS, TECNOLÓXICAS, DE PROFESIONAIS  E DE INTERESES.

81. ECONÓMICAS.
811. AGRICULTURA, GANDERÍA, SILVICULTURA, CAZA, PESCA.
812. INDUSTRIA, ENERXÍA, TRANSPORTE.
813. COMERCIO.
814. SERVIZOS.
815. TURISMO.
816. ECONOMÍA SOCIAL, RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA.
817. EMPREGO.
818. EMPRENDEMENTO.
819. OUTRAS.

82. TECNOLÓXICAS.
821. CIENCIA, TECNOLOXÍA, TIC.
822. INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO, INNOVACIÓN.
823. TELECOMUNICACIÓNS.
824. OUTRAS.

83. DE PROFESIONAIS.
831. XURISTAS.
832. MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, OUTROS SANITARIOS.
833. ENXEÑEIROS.
834. ARQUITECTOS.
835. ENSINO.
836. OUTRAS.

84. DEFENSA DE INTERESES.
841. MELLORA DOS SERVIZOS PÚBLICOS.
842. USUARIOS DE SERVIZOS PRIVADOS, CONSUMO.
843. MUNICIPIOS E PROVINCIAS.
844. PROPIETARIOS, VECIÑOS.
845. REIVINDICATIVAS.
846. OUTRAS.

9. DEPORTIVAS E RECREATIVAS.

91. DEPORTIVAS.
911. FOMENTO DO DEPORTE, DESENVOLVEMENTO DEPORTIVO.
912. DEPORTISTAS, EXDEPORTISTAS.
913. SOCIOS, SEGUIDORES.
914. OUTRAS.

92. RECREATIVAS.
921. PEÑAS, CLUBS, CASAS REXIONAIS.
922. FESTEXOS, LECER, TEMPO LIBRE.
923. TAURINAS.
924. AFECCIÓNS EN XERAL.
925. OUTRAS.

10. VARIAS.
101. FILIAIS DE ASOCIACIÓNS ESTRANXEIRAS.
102. ASOCIACIÓNS VINCULADAS A ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS.
103. OUTRAS.