Transformación de asociacións

A transformación dunha asociación xa constituída e inscrita pode producirse en dous supostos:

 1. Por cambio do ámbito territorial, mediante a ampliación ou redución do seu ámbito de actuación, o que dará lugar a un cambio de rexistro.
 2. Por modificación do seu réxime xurídico.  

 (Ambos supostos están regulados nos artigos 26, 46 e 48 do R.D. 949/2015, do 23 de outubro)

Que documentos teño que presentar?

 1. Solicitude de inscrición da asociación (modelo PR308A): formulada por unha das persoas titulares da xunta directiva e dirixida ao rexistro competente. No caso de que a solicitude sexa formulada por outra persoa, deberá acreditarse a representación por calquera medio válido en dereito.
 2. Acta da reunión da asemblea xeral ou certificado do acordo adoptado expedido pola persoa ou cargo con facultade para a certificación de acordos, co visto e prace da presidencia, no que conste a causa da transformación:
  • Cambio de ámbito territorial (modelo en formato .docx - modelo en formato .odt), que a asociación reduce ou amplía o seu ámbito de actuación (identificando o novo ámbito de actuación: provincia, localidade, Comunidade Autónoma).
  • Modificación do seu réxime xurídico (modelo en formato .docx - modelo en formato .odt), identificando a nova normativa reguladora da asociación. Na acta ou certificación deberá constar que a transformación foi aprobada conforme aos requisitos que para a adopción de acordos establecen os estatutos.
 3. Estatutos modificados (modelo formato .docx - modelo formato .odt): un exemplar orixinal asinado pola presidencia e a secretaría da asociación, contendo o texto íntegro dos estatutos e a dilixencia final na que se faga constar que os estatutos quedan redactados segundo as modificacións acordadas na asemblea xeral, así como a data da adopción do acordo de modificación.
 4. Autorización para a comprobación dos datos de identidade das persoas titulares da xunta directiva (anexo II)
 5. Xustificante do pagamento da taxa correspondente:
  • 30.39.01 (no caso de transformación por cambio de réxime xurídico)
  • 30.39.03 (no caso de transformación por cambio de ámbito territorial)
 6. A que rexistro teño que dirixirme?