Constitución dunha asociación

O acordo de constitución da asociación, que incluirá a aprobación dos estatutos, formalízase mediante acta fundacional, en documento público ou privado. As asociacións, unha vez constituídas, deberán inscribirse no rexistro de asociacións para os efectos de publicidade (arts. 5-10 da L.O. 1/2002, do 22 de marzo, e artigos 42-43 do R.D. 949/2015, do 23 de outubro).

Que documentos teño que presentar?
 1. Solicitude de inscrición inicial (modelo PR308A) formulada por unha das persoas fundadoras da asociación e dirixida ao rexistro competente. No caso de que a solicitude sexa formulada por outra persoa, deberá acreditarse a representación por calquera medio válido en dereito.
 2. Acta fundacional (modelo formato .docx - modelo formato .odt): un exemplar orixinal asinado por todas as persoas promotoras ou fundadoras, no que consten os seguintes datos:
  • Nome e apelidos das persoas promotoras da asociación, se son persoas físicas; a denominación ou razón social se son persoas xurídicas; e en ambos os casos a nacionalidade, domicilio e documento de identidade.
  • Expresión da vontade de constituír unha asociación, e a denominación desta, que será coincidente coa sinalada nos estatutos.
  • Lugar, data e sinatura das persoas promotoras ou, no caso de persoas xurídicas, dos seus representantes.
  • Identificación das persoas que integran o órgano provisional de representación ou xunta directiva.
 3. Estatutos (modelo formato .docx - modelo formato .odt): un exemplar orixinal, asinado por todas as persoas promotoras ou fundadoras, redactado co contido mínimo establecido no art. 7 da Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo.
 4. Outra documentación:
  • No caso de promotores persoas xurídicas, deberán presentar certificación do acordo adoptado polo órgano competente no que conste a vontade de constituír a asociación, formar parte dela e designación da persoa física representante, que será coincidente coa que participe no acto constitutivo (modelo formato .docx - modelo formato .odt).
  • No caso de promotores/as menores non emancipados/as maiores de catorce anos, deberán acreditar documentalmente o consentimento da persoa que deba suplir a súa capacidade, sen prexuízo do réxime xurídico previsto para as asociación infantís, xuvenís ou de alumnos/as.
 5. Autorización para a comprobación dos datos de identidade das persoas promotoras (anexo II)
 6. Copia do NIF da asociación
 7. Xustificante do pago da taxa (Código 30.39.01)
 8. A que rexistro teño que dirixirme?
Outros tipos de asociacións

Asociacións xuvenís - (modelo formato .docx - modelo formato .odt)
Requisitos: as persoas asociadas terán entre os 14 anos cumpridos e 30 sen cumprir.

 • Normativa específica: Real Decreto 397/1988, do 22 de abril, polo que se regula a inscrición rexistral das asociacións xuvenís

Asociacións de nais e pais (ANPAS) - (modelo formato .docx - modelo formato .odt)
Requisitos: constitúense en centros de ensino e as persoas asociadas serán pais, nais, titores ou titoras dos/as alumnos/as do centro.

 • Normativa específica: Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora da educación
 • Real Decreto 1533/1986, do 11 de xullo, polo que se regulan as asociacións de pais de alumnos
 • Orde do 16 de xaneiro de 1987, da Consellería de Educación, pola que se regulan as asociacións de pais de alumnos