Unha árbore para a vida / Un árbol para la vida / A tree for life

Castiñeiros en Soutomerille

Unha árbore para a vida [GL]

Facer fronte á emerxencia climática, preservar a nosa contorna natural e acadar un crecemento sostible é unha prioridade para a Unión Europea á que se adhire o Comité Europeo das Rexións (CdR) e a Xunta de Galicia.

No ano 2020 o CdR lanzou a iniciativa Pacto Verde Local, presentando unha serie de medidas encamiñadas a dar un papel protagonista ás cidades e rexións de Europa para contribuír ao camiño da UE cara á neutralidade climática.

Neste contexto, enmarcado nos obxectivos do Pacto Verde Europeo, o 17 de febreiro de 2022, o Comité Europeo das Rexións anunciou o lanzamento oficial da iniciativa “Árbores para a vida”, un chamamento á acción para que as cidades e rexións contribúan ao compromiso da UE de plantar 3.000 millóns de árbores adicionais para 2030 e, desta maneira, apoiar a reforestación de Europa, desenvolver a ecoloxía urbana e aumentar a resiliencia medioambiental fronte ao cambio climático.

Estímase que unha árbore pode absorber até 150 kg de CO2 ao ano. Segundo a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación, os bosques son esenciais para a nosa saúde e o benestar do planeta. Son fundamentais para preservar a biodiversidade e teñen unha gran importancia na loita contra o cambio climático.

A Xunta de Galicia leva tempo implicada con este reto tal e como se reflicte nas medidas adoptadas até o momento (Estratexia Galega de Economía Circular 2019-2030, Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía e Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía para 2050) que aspiran a converter a nosa Comunidade Autónoma nunha rexión europea de referencia na implicación co Pacto Verde Europeo e os seus obxectivos de neutralidade climática.

Como acto simbólico da implicación de Galicia cos obxectivos do Pacto Verde Europeo, o 2 de xuño de 2022 plantouse este castiñeiro no marco da reunión en Santiago de Compostela da comisión de Recursos Naturais (NAT) do Comité Europeo das Rexións.

Un árbol para la vida [ES]

Hacer frente a la emergencia climática, preservar nuestro entorno natural y conseguir un crecimiento sostenible es una prioridad para la Unión Europea a la que se adhiere el Comité Europeo de las Regiones (CdR) y la Xunta de Galicia.

En el año 2020 el CdR lanzó la iniciativa Pacto Verde Local, presentando una serie de medidas encaminadas a dar un papel protagonista a las ciudades y regiones de Europa para contribuir al camino de la UE hacia la neutralidad climática.

En este contexto, enmarcado en los objetivos del Pacto Verde Europeo, el 17 de febrero de 2022, el Comité Europeo de las Regiones anunció el lanzamiento oficial de la iniciativa “Árboles para la vida”, un llamamiento a la acción para que las ciudades y regiones contribuyan al compromiso de la UE de plantar 3.000 millones de árboles adicionales para 2030 y, de esta manera, apoyar la reforestación de Europa, desarrollar la ecología urbana y aumentar la resiliencia medioambiental frente al cambio climático.

Se estima que un árbol puede absorber hasta 150 kg de CO2 al año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los bosques son esenciales para nuestra salud y el bienestar del planeta. Son fundamentales para preservar la biodiversidad y tienen una gran importancia en la lucha contra lo cambio climático.

La Xunta de Galicia lleva tiempo implicada con este reto tal y como se refleja en las medidas adoptadas hasta el momento (Estrategia Gallega de Economía Circular 2019-2030, Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía y Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía para 2050) que aspiran a convertir nuestra Comunidad Autónoma en una región europea de referencia en la implicación con el Pacto Verde Europeo y sus objetivos de neutralidad climática.

Como acto simbólico de la implicación de Galicia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, el 2 de junio de 2022 se plantó este castaño en el marco de la reunión en Santiago de Compostela de la comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones.

A tree for life [EN]

Addressing the climate emergency, preserving our natural environment and achieving sustainable growth is a priority for the European Union, to which the European Committee of the Regions (CoR) and the Xunta de Galicia adhere.

In 2020, the CoR launched the Green Deal Going Local presenting several measures aimed at giving a leading role to Europe's cities and regions to contribute to the EU’s path towards climate neutrality.

In this context, framed within the objectives of the European Green Deal, on February 17, 2022, the European Committee of the Regions announced the official launch of the "Trees for Life", a call to action for cities and regions to contribute to the EU’s pledge to plant 3 billion additional trees by 2030 and thus support Europe’s reforestation, develop urban greening and build resilience to climate change.

It is estimated that a tree can absorb up to 150 kg of CO2 per year. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, forests are essential for our health and the well-being of the planet. They are fundamental to preserving biodiversity and are of great importance in the fight against climate change.

The Xunta de Galicia has long been involved with this challenge as reflected in the measures adopted so far (Galician Circular Economy Strategy 2019-2030, Covenant of Mayors for Climate and Energy and Galician Climate Change and Energy Strategy for 2050) that aspire to make our Community a European region of reference in the involvement with the European Green Deal and its climate neutrality objectives. 

As a symbolic act of Galicia's involvement with the objectives of the European Green Deal, on June 2, 2022, this chestnut tree was planted during the meeting in Santiago de Compostela of the Commission for Natural Resources (NAT) of the European Committee of the Regions.