Clasificación das autorizacións de transporte

A actividade de transporte público de mercadorías ou de persoas viaxeiras poderase realizar por quen reúnan os requisitos previstos na normativa de transportes, e obteñan a correspondente autorización (salvo para os vehículos de ata 2 ou 3,5 tm. de m.m.a. segundo sexan públicos ou privados, que están exentos de obter a devandita autorización).

As autorizacións para o desempeño da actividade de transporte poden clasificarse sobre a base dos seguintes criterios:

  • De carácter xeral autorizan a realización de transportes ordinarios.
  • De carácter específico autorizan transportes de carácter especial.

Poderanse establecer distintas autorizacións conforme aos tipos de vehículos (prazas, capacidade de carga, ámbito territorial).

Para o exercicio das actividades de transporte público (non se contempla o privado) de mercadorías e de persoas viaxeiras en autobús (non se contempla en turismos) será necesario o cumprimento dos requisitos de capacitación profesional, capacidade económica e honorabilidade.

Tales requisitos deberán así mesmo ser cumpridos polas persoas que realicen as actividades de axencia de transporte de mercadorías, transitario e almacenista-distribuidor.

Aínda que se poida realizar en calquera momento, aproveitando o visado, comprobarase se se manteñen os requisitos, o que se acreditará documentalmente.