Unidade de coordinación POCTEP

O Programa de cooperación Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) foi aprobado por Decisión de execución da Comisión Europea o 12.02.2015. De conformidade co establecido no punto 4 do artigo 23 do Regulamento (UE) Nº 1299/2013, os estados membros participantes delegan determinadas tarefas nas unidades de coordinación rexionais para os beneficiarios da súa competencia administrativa, que tamén poden ser designadas como organismos intermedios con funcións de control das operacións.

A Dirección Xeral de Exteriores e coa UE, adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, é a unidade de coordinación na Xunta de Galicia no devandito programa. Como tal, esta dirección xeral é responsable das funcións atribuídas pola Dirección General de Fondos Comunitarios do Ministerio de Hacienda y Función Pública, na súa calidade de autoridade de xestión do programa. Entre as súas principais funcións están:

 • Aplicar os criterios de selección e facer as correspondentes valoracións das candidaturas presentadas nas convocatorias
 • Elaborar un informe sobre as candidaturas conxuntamente coa secretaría conxunta do programa para a súa remisión aos comités territoriais
 • Preparar as xuntanzas e propostas de decisión do Comité Territorial e, posteriormente, do Comité de Xestión, vía Secretaría Conxunta
 • Acompañar na execución dos proxectos
 • Tarefas de verificación do gasto executado polos beneficiarios
 • Participar na avaliación do gasto executado polos beneficiarios
 • Participar na avaliación dos informes finais de execución e no análise da aprobación de modificacións dos proxectos relativas aos aspectos técnicos e financeiros
 • Asistir ao Comité Territorial nas súas tarefas
 • Exercer como interlocutores a nivel rexional
 • Participar na elaboración dos informes de execución anual e final
 • Realizar accións de información e divulgación do programa, asesoramento aos beneficiarios para a preparación das candidaturas e durante a execución do proxecto, seguimento da súa xestión, participación en eventos, formación de beneficiarios e visitas sobre o terreo

As persoas interesadas poden realizar calquera consulta no correo interregva-poctep.dxre@xunta.gal ou no teléfono 981 541 022.

Para o axeitado desenvolvemento destas responsabilidades, cómpre que os beneficiarios da Xunta de Galicia lle comuniquen toda incidencia relevante e actividades desenvolvidas no marco da respectiva operación, incluíndo as relativas á comunicación e divulgación do proxecto, ao correo electrónico antes indicado.