Bens das entidades locais

A Comunidade Autónoma ten a competencia para o control dos expedientes relacionados co gravame dos bens inmobles patrimoniais que tramitan os entes locais de Galicia. Esta competencia está recollida no artigo 26 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

As entidades locais teñen a obriga de comunicar a Administración Autonómica os expedientes de cesión, alleamento ou permuta dos bens inmobles de carácter patrimonial, tanto a entidades públicas como privadas.

No caso de que a cesión, alleamento ou permuta se refira a un ben inmoble que teña un valor que supere o 25 por cento dos recursos ordinarios do concello, requirirá a autorización previa da Administración autonómica.

A regulación destes expedientes aparece recollida nos artigos 109 a 119 do  Real decreto 1372/1986 do 13 de xuño polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais e nos artigos 276 e 277 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

Asemade, as entidades locais precisan de autorización para a desafectación dos bens inmobles comunais das entidades locais, sempre que cumpran as seguintes condicións:

Para a tramitación destes expedientes a Xunta de Galicia conta cos seguintes procedementos na súa sede electrónica: