Conselleiro/a de seguridade

Os requisitos para a realización das probas dirixidas á obtención do certificado de capacitación profesional de conselleiro/a de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril, así como á renovación daqueles certificados de conselleiro de seguridade, cuxa validez será de cinco anos se, durante o último ano anterior á data de expiración do certificado, supera o exame.

Os aspirantes deberán superar previamente un exame sobre as obrigas que lles corresponden e sobre as materias recollidas no Real decreto 1566/1999, do 8 de outubro (BOE nº 251, do 20 de outubro).