Información sobre espectáculos taurinos

A Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, ao traspasar as competencias sobre espectáculos públicos, reserva ao Estado a facultade de ditar normas que regulen os espectáculos taurinos.