Información sobre a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

A Lei 10/2017, do 27 de decembro, ten por obxecto establecer, no marco das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, o réxime xurídico dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se celebren en establecementos ou espazos abertos ao público, sempre que se desenvolvan integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ligazóns relacionadas

Documentos relacionados