Coordinación das policías locais de Galicia

Competencias

  • Preparación de estudos e anteproxectos de normas xerais de coordinación de policías locais.
  • Determinar as medidas de control e seguimento necesarias para garantir que os concellos apliquen as normas de coordinación, así como determinar o sistema de información que asegure a efectividade delas.
  • Prestar aos concellos, cando o soliciten, a asistencia necesaria para a elaboración de plans municipais de seguridade.
  • Participación na Comisión de Coordinación de policías locais de Galicia en calidade de vogal e nas funcións da secretaría.
  • Participación no Gabinete Técnico en materia de coordinación de policías locais exercendo as funcións de presidencia e secretaría.
  • Rexistro de policías locais de Galicia.
  • Tramitación das solicitudes do informe preceptivo para a creación dos corpos de policía local por concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes.
  • Tramitación das solicitudes dos concellos para a dispensa, de carácter excepcional, do cumprimento dos requisitos mínimos da estrutura do corpo de policía local
  • Tramitación das distincións e recompensas outorgadas pola Xunta de Galicia ao mérito das policías locais, e do libro de rexistro no que se deben anotar.
  • Tramitación da autorización de auxiliares de policía cando, existindo aumento notorio da poboación, o concello pretenda superar os 4 meses de duración ou exceder o 50% dos funcionarios do seu corpo de policía local.

 

Documentos relacionados