Procesos selectivos

Os procesos selectivos para ingreso nos corpos ao servizo da Administración de xustiza son de competencia estatal. Correspóndelle ao Ministerio de Xustiza a convocatoria dos procesos, a súa xestión e o nomeamento dos/as funcionarios/as de novo ingreso. No entanto, as comunidades autónomas con competencias transferidas poden incluír nestes procesos prazas para o seu ámbito territorial, suposto no que a Administración autonómica colabora no proceso de selección e de formación inicial dos/as seleccionados/as.

A Xunta de Galicia ofrece prazas territorializadas cando existen vacantes que non se cubriron a través dos procesos de concursos de traslados. As persoas aprobadas que concorren polo ámbito territorial galego terán o seu primeiro destino nun órgano da Administración de xustiza en Galicia.

09/07/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se ofrecen ás persoas aspirantes aprobadas nas probas selectivas para ingreso no Corpo de Médicos Forenses, quenda libre, convocadas por Orde JUS/1287/2022, do 22 de decembro, as prazas correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

26/06/2024

Información de interese sobre o desenvolvemento dos procesos de promoción interna (convocados pola Orde PCJ/104/2021, do 31 de xaneiro e PCJ/150/2024, do 19 de febreiro) do día 29.06.2024

08/05/2024

Resolución do 25 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorga destino ao persoal funcionario do corpo de xestión procesual e administrativa da Administración de xustiza, pola quenda de promoción interna, que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/241/2022, do 24 de marzo, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

15/03/2024

Resolución do 6 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos/ás funcionarios/as do corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza (quenda libre) que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

26/02/2024

Información de interese sobre o desenvolvemento do concurso oposición dos corpos de tramitación e auxilio en Galicia (Orde JUS/1327/2022, de 28 de decembro)

23/02/2024

Resolución do 13 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para o ingreso no corpo de xestión procesual e administrativa da Administración de xustiza, pola quenda de promoción interna, convocada pola Orde JUS/241/2022, do 24 de marzo.

02/02/2024

O prazo para a presentación das solicitudes de elección de destinos da Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para ingreso no corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro; remata o martes 06/02/2024.

24/01/2024

Listaxe da puntuación da avaliación do coñecemento da lingua galega do proceso selectivo do corpo de tramitación procesual e administrativa convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

23/01/2024

Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para ingreso no corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.

20/12/2023

Resolución do 27 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorga destino ao persoal funcionario do corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza (quenda promoción interna), que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/2452/2022, do 24 de marzo, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

4/12/2023

Resolución do 21 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos/ás funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza (quenda libre), que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

27/10/2023

Resolución do 17 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a relación de prazas que se lles ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para o ingreso no corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, quenda de promoción interna, convocadas pola Orde JUS/242/2022, do 24 de marzo.

25/05/2023

Listaxes da distribución por aulas do exame do corpo de tramitación procesual e administrativa do 27/05/2023 convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

Recórdase que a sede do exame é a Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n Campus Vida 15782, Santiago de Compostela)

16/05/2023

Listaxes da distribución por aulas dos exames do corpo de auxilio xudicial do 20.05.2023 e do corpo de xestión procesual e administrativa do 21.05.2023 convocados pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza:

21/04/2023

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas dos procesos de acceso libre dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial

O 20.04.2023 publicáronse no BOE as ordes do Ministerio de Xustiza polas que se aproban as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas dos procesos selectivos dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial e se anuncian a data, a hora e o lugar de celebración dos exercicios.

As listaxes poden consultarse nas seguintes ligazóns:

      • Corpo de xestión procesual e administrativa. Listaxe
      • Corpo de tramitación procesual e administrativa. Listaxe
      • Corpo de auxilio xudicial. Listaxe

19/12/2022

Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre aos Cuerpos de Xestión Procesal e Administrativa, Tramitación Procesal e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

31/5/2022

Adxudicación de postos ao persoal funcionario que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/60/2020 do 15 de xaneiro, no ámbito de Galicia 

8/4/2022

Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito territorial de Galicia (anexo I) que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/as nas probas selectivas para o ingreso no corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

17/6/2021

Orde JUS/607/2021 do 14 de xuño pola que se publica a relación de aprobados do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde  JUS/764/2019, do 10 de xullo.

27/5/2021

Publicada na páxina do Ministerio de Xusticia a orde de nomeamento de médicos forenses en prácticas nesta ligazón.

 

Publicada a listaxe xeral coa distribución de opositores/as por aulas na Facultade de Dereito de Santiago de Compostela 

13 de abril de 2021

Coa finalidade de evitar aglomeracións nas portas de acceso e axilizar a entrada á Facultade de Dereito, cada aspirante deberá consultar na listaxe a aula que lle corresponde.

Advírtese que non se farán chamamentos nin haberá listado de opositores/as nas portas de acceso. 

 

Importante: aviso a opositores/as para a realización dos exercicios de acceso ao corpo de auxilio xudicial que se celebrará o próximo 17 de abril 

7 de abril de 2021