Procesos selectivos

Os procesos selectivos para ingreso nos corpos ao servizo da Administración de xustiza son de competencia estatal. Correspóndelle ao Ministerio de Xustiza a convocatoria dos procesos, a súa xestión e o nomeamento dos/as funcionarios/as de novo ingreso. No entanto, as comunidades autónomas con competencias transferidas poden incluír nestes procesos prazas para o seu ámbito territorial, suposto no que a Administración autonómica colabora no proceso de selección e de formación inicial dos/as seleccionados/as.

A Xunta de Galicia ofrece prazas territorializadas cando existen vacantes que non se cubriron a través dos procesos de concursos de traslados. As persoas aprobadas que concorren polo ámbito territorial galego terán o seu primeiro destino nun órgano da Administración de xustiza en Galicia.

31/5/2022

Adxudicación de postos ao persoal funcionario que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/60/2020 do 15 de xaneiro, no ámbito de Galicia 

8/4/2022

Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito territorial de Galicia (anexo I) que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/as nas probas selectivas para o ingreso no corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

17/6/2021

Orde JUS/607/2021 do 14 de xuño pola que se publica a relación de aprobados do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde  JUS/764/2019, do 10 de xullo.

27/5/2021

Publicada na páxina do Ministerio de Xusticia a orde de nomeamento de médicos forenses en prácticas nesta ligazón.

 

Publicada a listaxe xeral coa distribución de opositores/as por aulas na Facultade de Dereito de Santiago de Compostela 

13 de abril de 2021

Coa finalidade de evitar aglomeracións nas portas de acceso e axilizar a entrada á Facultade de Dereito, cada aspirante deberá consultar na listaxe a aula que lle corresponde.

Advírtese que non se farán chamamentos nin haberá listado de opositores/as nas portas de acceso. 

 

Importante: aviso a opositores/as para a realización dos exercicios de acceso ao corpo de auxilio xudicial que se celebrará o próximo 17 de abril 

7 de abril de 2021

  • Deberanse consultar as listaxes, coa distribución dos opositores por aulas, en cada sede de exame, que se publicarán na páxina web do ministerio de xustiza nos próximos días.
  • Para evitar aglomeracións, cada opositor deberá descargarse a aula que lle corresponde, para axilizar a entrada ás aulas.
  • Está prohibido o acceso de acompañantes ao recinto de celebración das probas durante todo o seu desenvolvemento.
  • Uso obrigatorio de máscara cirúrxica ou  FFP2, sen este tipo de máscara, non se poderá acceder á facultade ou recinto.
  • Deberán levar os seus propios bolígrafos, azul ou negro, de punta dura
  • As sedes de exame deberán dispoñer de xeles hidroalcohólicos nos corredores á entrada das aulas.
  • Aconséllase que leven o seu propio xel hidroalcohólico para o seu uso exclusivamente individual, durante o desenvolvemento da proba.
  • Manterase a distancia de seguridade de 1,5 m, en todo momento, tanto nos corredores, como nas aulas.
  • Cando finalicen o exercicio, deberán abandonar a facultade, ordenadamente, mantendo a distancia de seguridade.