Procesos selectivos

Os procesos selectivos para ingreso nos corpos ao servizo da Administración de xustiza son de competencia estatal. Correspóndelle ao Ministerio de Xustiza a convocatoria dos procesos, a súa xestión e o nomeamento dos/as funcionarios/as de novo ingreso. No entanto, as comunidades autónomas con competencias transferidas poden incluír nestes procesos prazas para o seu ámbito territorial, suposto no que a Administración autonómica colabora no proceso de selección e de formación inicial dos/as seleccionados/as.

A Xunta de Galicia ofrece prazas territorializadas cando existen vacantes que non se cubriron a través dos procesos de concursos de traslados. As persoas aprobadas que concorren polo ámbito territorial galego terán o seu primeiro destino nun órgano da Administración de xustiza en Galicia.

15/03/2024

Resolución do 6 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos/ás funcionarios/as do corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza (quenda libre) que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

26/02/2024

Información de interese sobre o desenvolvemento do concurso oposición dos corpos de tramitación e auxilio en Galicia (Orde JUS/1327/2022, de 28 de decembro)

23/02/2024

Resolución do 13 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para o ingreso no corpo de xestión procesual e administrativa da Administración de xustiza, pola quenda de promoción interna, convocada pola Orde JUS/241/2022, do 24 de marzo.

02/02/2024

O prazo para a presentación das solicitudes de elección de destinos da Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para ingreso no corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro; remata o martes 06/02/2024.

24/01/2024

Listaxe da puntuación da avaliación do coñecemento da lingua galega do proceso selectivo do corpo de tramitación procesual e administrativa convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

23/01/2024

Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para ingreso no corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.

20/12/2023

Resolución do 27 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorga destino ao persoal funcionario do corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza (quenda promoción interna), que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/2452/2022, do 24 de marzo, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

4/12/2023

Resolución do 21 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos/ás funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza (quenda libre), que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

27/10/2023

Resolución do 17 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a relación de prazas que se lles ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para o ingreso no corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, quenda de promoción interna, convocadas pola Orde JUS/242/2022, do 24 de marzo.

25/05/2023

Listaxes da distribución por aulas do exame do corpo de tramitación procesual e administrativa do 27/05/2023 convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

Recórdase que a sede do exame é a Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n Campus Vida 15782, Santiago de Compostela)

16/05/2023

Listaxes da distribución por aulas dos exames do corpo de auxilio xudicial do 20.05.2023 e do corpo de xestión procesual e administrativa do 21.05.2023 convocados pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza:

21/04/2023

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas dos procesos de acceso libre dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial

O 20.04.2023 publicáronse no BOE as ordes do Ministerio de Xustiza polas que se aproban as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas dos procesos selectivos dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial e se anuncian a data, a hora e o lugar de celebración dos exercicios.

As listaxes poden consultarse nas seguintes ligazóns:

      • Corpo de xestión procesual e administrativa. Listaxe
      • Corpo de tramitación procesual e administrativa. Listaxe
      • Corpo de auxilio xudicial. Listaxe

19/12/2022

Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre aos Cuerpos de Xestión Procesal e Administrativa, Tramitación Procesal e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza

31/5/2022

Adxudicación de postos ao persoal funcionario que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/60/2020 do 15 de xaneiro, no ámbito de Galicia 

8/4/2022

Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito territorial de Galicia (anexo I) que se ofrecen aos/as aspirantes aprobados/as nas probas selectivas para o ingreso no corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza, quenda libre, convocada pola Orde JUS/60/2020, do 15 de xaneiro.

17/6/2021

Orde JUS/607/2021 do 14 de xuño pola que se publica a relación de aprobados do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, convocado por Orde  JUS/764/2019, do 10 de xullo.

27/5/2021

Publicada na páxina do Ministerio de Xusticia a orde de nomeamento de médicos forenses en prácticas nesta ligazón.

 

Publicada a listaxe xeral coa distribución de opositores/as por aulas na Facultade de Dereito de Santiago de Compostela 

13 de abril de 2021

Coa finalidade de evitar aglomeracións nas portas de acceso e axilizar a entrada á Facultade de Dereito, cada aspirante deberá consultar na listaxe a aula que lle corresponde.

Advírtese que non se farán chamamentos nin haberá listado de opositores/as nas portas de acceso. 

 

Importante: aviso a opositores/as para a realización dos exercicios de acceso ao corpo de auxilio xudicial que se celebrará o próximo 17 de abril 

7 de abril de 2021