Programa Galicia FEDER 2021-2027

O Programa Operativo componse, principalmente, de eixes prioritarios que conteñen unha estratexia coherente cos fins comunitarios e as necesidades detectadas, unha descrición do tipo de accións que levarán a cabo, unha xustificación da lóxica de intervención segundo os obxectivos específicos establecidos, unha selección adecuada dos indicadores de produtividade e de resultados, un plan de financiamento e unha relación das autoridades que intervirán na xestión e control do programa. 

 

O Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, establece os obxectivos políticos da Unión, as prioridades, os obxectivos específicos, e as accións seleccionadas para a consecución destes obxectivos, os indicadores de realización e de resultados das actuacións seleccionadas e un plan de financiamento para o seu desenvolvemento. O Programa de Galicia FEDER 2021-2027 foi aprobado mediante a Decisión C(2022) 9307 da Comisión Europea de data 7 de decembro de 2022.

De conformidade co disposto no artigo 49.1 deste Regulamento (UE), a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, asegurarase de que exista un sitio web onde estea dispoñible a información sobre os programas dos que é responsable, que inclúa os obxectivos, as actividades, as oportunidades de financiamento dispoñibles e os logros do programa.  

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior desenvolve a seguinte operación dentro do marco do obxectivo específico que se detallan a continuación:

PROGRAMA GALICIA FEDER 2021-2027

Obxectivo Político OP2. Unha Europa máis verde, hipocarbónica e en transición cara a unha economía con cero emisións netas de carbono, e resiliente, promovendo unha transición enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular, a mitigación do cambio climático e a adaptación a el, a prevención e xestión de riscos e a mobilidade urbana sustentable.
Prioridade P2A. Transición verde
Obxectivo Específico RSO2.4. Favorecer a adaptación ao cambio climático e a prevención do risco de catástrofes, así como a resiliencia, tendo en cuenta os enfoques baseados nos ecosistemas.
Liña de actuación 2.4.03. Incrementar a resiliencia e a capacidade para a xestión de catástrofes
Ámbito de intervención 060. Medidas de adaptación ao cambio climático e prevención e xestión de riscos relacionados co clima: outros, como, por exemplo, tormentas e secas (incluídas as accións de sensibilización, a protección civil, os sistemas e infraestruturas de xestión de catástrofes e os enfoques ecosistémicos) 061. Prevención e xestión de riscos naturais non relacionados co clima (por exemplo, terremotos) e de riscos relacionados con actividades humanas (por exemplo, accidentes tecnolóxicos), incluídas as accións de sensibilización, a protección civil e os sistemas, infraestruturas e enfoques ecosistémicos de xestión de catástrofes
Título da operación Adquisición de equipamento diverso para as emerxencias, destinado aos concellos de menos de 50.000 habitantes que teñen Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Anualidade 2023.

 

Mediante orde de axudas en especie cédese en propiedade a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades e agrupacións de concellos galegos, o equipamento para misións de protección civil e emerxencias, sendo a súa entrega formalizada mediante unha acta de cesión, onde se recollen as condicións particulares e obrigas que deberá cumprir o interesado ao que se lle conceda o mesmo.