Principais trámites para a súa constitución e inscrición

Compártao :

Compartir

Solicitude de certificado de denominación

 • A denominación non poderá coincidir nin asemellarse con outra previamente inscrita, por iso solicitarase ao Rexistro de Fundacións de Interese Galego, certificación acreditativa de que a denominación que se pretende utilizar non consta inscrita. Esta certificación deberá incorporarse á escritura de constitución. Este certificado ten validez de 3 meses
 • Requisitos:
  • Deberá figurar a palabra fundación e non poderá coincidir, asemellar ou  crear confusión con outras preexistentes.
  • A utilización do nome ou pseudónimo dunha persoa física ou denominación ou acrónimo dunha persoa xurídica, distinta do fundador, deberá contar co seu consentimento.
  • A denominación non poderá facer referencia a actividades  que non se correspondan cos fins fundacionais ou induzan a erro.
  • Non se poderán incluír termos ou expresións contrarios as leis ou que poidan vulnerar os dereitos fundamentais das persoas.
  • Non se poderá formar exclusivamente co nome de España, de Galicia, das demais Comunidades Autónomas ou das entidades locais, nin utilizar o nome de organismos oficiais ou públicos, tanto nacionais como internacionais, agás que se trate do propio das entidades fundadoras.

Estatutos

 • Constitúen o documento a través do que se expresa a vontade do fundador, e nos mesmos deben constar os seguintes requisitos:
  • Denominación da fundación.
  • Fins fundacionais.
  • Domicilio e ámbito territorial de actuación.
  • Regras básicas para a aplicación dos recursos ó cumprimento do fins fundacionais, e para a determinación dos beneficiarios.
  • Composición do padroado e regras para o seu funcionamento.
  • Causas de disolución e destino dos bens e dereitos resultantes da súa liquidación.
  • Calquera outra disposición e condición lícita que os fundadores establezan.

Otorgamento da escritura pública de constitución

 • A constitución dunha fundación formalízase en escritura pública, e na mesma debe constar:
  • Datos persoais do fundador/es.
  • Vontade de constituí-la fundación.
  • Dotación, a súa valoración, forma e realidade da súa achega.
  • Estatutos da fundación.
  • Identificación dos membros do padroado da fundación.

Dotación

 • Pode consistir en bens e dereitos de calquera clase, e ser adecuada e suficiente para o cumprimento dos fins fundacionais:
  • A dotación non pode ter un valor económico inferior a 30.000 euros.
  • No caso de que a dotación sexa de inferior valor deberase presentar un  estudio económico que xustifique a adecuación e suficiencia da dotación para a realización dos fins fundacionais.
  • Se a achega non é en cartos, deberase incorporar á escritura de constitución taxación realizada por experto independente.

Outros trámites

 • Apertura de conta bancaria.
 • Solicitude do código de identificación fiscal (CIF), ante a Axencia Tributaria
 • Solicitude de exención do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ante a Consellería de Economía e Facenda.

Solicitude de clasificación, declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións.

 • A inscrición no Rexistro ten carácter constitutivo e outorga á fundación personalidade xurídica.
 • Á solicitude de inscrición debe acompañar a seguinte documentación:
  • Escritura de constitución (Orixinal e copia).
  • NIF provisional.
  • Liquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (modelo 600).
  • Plan de actuación para o primeiro exercicio de actividade da fundación.
  • Para máis información envíe a súa consulta a fundacions@xunta.gal
Documentos relacionados