Modificación dos estatutos

A solicitude de inscrición debe presentarse no prazo dun mes dende a adopción do acordo de modificación de estatutos (artigos 49-50 R.D. 949/2015, do 23 de outubro).     

Que documentos teño que presentar?

 1. Solicitude de inscrición de modificación de estatutos (modelo PR308A): formulada por unha das persoas titulares da xunta directiva e dirixida ao rexistro competente. No caso de que a solicitude sexa formulada por outra persoa, deberá acreditarse a representación por calquera medio válido en dereito.
 2. Acta da reunión da asemblea xeral ou certificado do acordo adoptado (modelo formato .docx - modelo formato .odt) expedido pola persoa ou cargo con facultade para a certificación de acordos, co visto e prace da presidencia, no que conste:
  • O acordo de modificación de estatutos
  • A relación de artigos modificados
  • O quórum de asistencia
  • O resultado da votación
  • A data de aprobación
  • Que a modificación foi aprobada conforme aos requisitos que para a adopción de acordos establecen os estatutos
 3. Estatutos modificados (modelo formato .docx  - modelo formato .odt): un exemplar orixinal asinado pola presidencia e a secretaría da asociación, contendo o texto íntegro dos estatutos e dilixencia final na que se faga constar que os estatutos quedan redactados segundo as modificacións acordadas na asemblea xeral, así como a data da adopción do acordo de modificación.
 4. Xustificante do pagamento da taxa (Código 30.39.04)
 5. A que rexistro teño que dirixirme?

Nota 1: o cambio de domicilio da asociación é unha modificación de estatutos, polo que debe seguirse o mesmo procedemento. 

Nota 2: as asociacións constituídas e/ou rexistradas con anterioridade ao 26 de maio de 2002, que non teñan adaptados os seus estatutos á Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, deben adaptar os seus estatutos á devandita lei (disposición transitoria primeira L.O. 1/2002). A inscrición da adaptación dos estatutos tramitarase como unha modificación de estatutos.