Iniciativas lexislativas do Goberno

XI LEXISLATURA

Leis aprobadas 

ANO 2023

 • Lei 1/2023, do 14 de marzo, de medidas sobre o réxime xurídico do persoal ao servizo do Valedor do Pobo e do Consello de Contas. Data de aprobación: 07.03.2023
 • Lei 2/2023, do 14 de marzo, pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. Data de aprobación: 07.03.2023
 • Lei 3/2023, do 4 de xullo, reguladora dos xogos de Galicia. Data de aprobación: 27.06.2023
 • Lei 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia. Data de aprobación: 04.07.2023
 • Lei 5/2023, do 4 de agosto, do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Data de aprobación: 28.07.2023
 • Lei 6/2023, do 2 de novembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 24.10.2023
 • Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia. Data de aprobación: 21.11.2023
 • Lei 8/2023, do 14 de decembro, de artesanía de Galicia. Data de aprobación: 04.12.2023
 • Lei 9/2023, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024. Data de aprobación: 19.12.2023
 • Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 19.12.2023
 • Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia. Data de aprobación: 19.12.2023

ANO 2022

 • Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integal da auga. Data de aprobación: 28.06.2022.
 • Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde. Data de aprobación: 04.10.2022.
 • Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia. Data de aprobación: 27.09.2022.
 • Lei 4/2022, do 22 de novembro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro. Data de aprobación: 22.11.2022.
 • Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 20.12.2022.
 • Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023. Data de aprobación: 20.12.2022.
 • Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 20.12.2022.

ANO 2021

 • Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia. Data de aprobación: 22.12.2020
 • Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia. Data de aprobación: 22.12.2020
 • Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Data de aprobación: 26.01.2021
 • Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 26.01.2021
 • Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia. Data de aprobación: 26.01.2021
 • Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia. Data de aprobación: 09.02.2021
 • Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia. Data de aprobación: 09.02.2021
 • Lei 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. Data de aprobación: 23.02.2021
 • Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia. Data de aprobación: 23.02.2021
 • Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia. Data de aprobación: 23.02.2021
 • Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia. Data de aprobación: 11.05.2021
 • Lei 12/2021, do 15 de xullo, de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 13.07.2021
 • Lei 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación. Data de aprobación: 13.07.2021
 • Lei 14/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Data de aprobación: 13.07.2021
 • Lei 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Data de aprobación: 23.11.2021
 • Lei 16/2021, do 20 de decembro, do Plan galego de estatística 2022-2026. Data de aprobación: 09.12.21
 • Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022. Data de aprobación: 21.12.21
 • Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 21.12.21

 

X LEXISLATURA

Leis aprobadas

ANO 2019

 • Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Data de aprobación: 9.4.2019
 • Lei 2/2019, do 9 de maio, pola que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019. Data de aprobación: 7.5.2019
 • Lei 3/2019, do 2 de xullo, de ordenación farmacéutica de Galicia. Data aprobación: 25.6.2019
 • Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia. Data aprobación: 9.7.2019
 • Lei 5/2019, do 2 de agosto, do Patrimonio Natural de Galicia. Data aprobación: 31.7.2019
 • Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. Data aprobación: 17.12.2019
 • Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data aprobación: 17.12.2019
 • Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia. Data aprobación: 17.12.2019
 • Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios da seca e nas situacións de risco sanitario. Data aprobación: 3.12.2019

ANO 2018

 • Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. Data de aprobación: 20.3.2018
 • Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Data de aprobación: 18.12.2018
 • Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 18.12.2018

ANO 2017

 • Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. Data de aprobación 6.2.2017
 • Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.Data de aprobación 7.2.2017
 • Lei 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. Data de aprobación: 11.7.2017
 • Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. Data de aprobación: 26.9.2017
 • Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. Data de aprobación: 17.10.2017
 • Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia. Data de aprobación: 4.12.2017
 • Lei 7/2017, do 14 de decembro, de medidas da eficiencia enerxética e garantía de accesibilidade á enerxía eléctrica. Data de aprobación: 4.12.2017
 • Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Data de aprobación: 19.12.2017
 • Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 19.12.2017
 • Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Data de aprobación: 19.12.2017

 

IX LEXISLATURA

Leis aprobadas

ANO 2016

 • Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Data de aprobación: 23.12.2015
 • Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Data de aprobación: 9.2.2016
 • Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese. Data de aprobación: 23.2.2016
 • Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público. Data de aprobación: 29.3.2016
 • Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Data de aprobación 26.4.2016
 • Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia. Data de aprobación 26.4.2016
 • Lei 7/2016, do 1 de xullo, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en concepto de recuperación dos importes efectivamente deixados de percibir de acordo coa Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013. Data de aprobación 28.6.2016
 • Lei 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. Data de aprobación 28.6.2016
 • Lei 9/2016, do 8 de xullo, pola que se modifica a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais. Data de aprobación 28.6.2016
 • Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte público de Galicia. Data de aprobación: 12.7.2016
 • Lei 11/2016, do 19 de xullo, de creación dos colexios provinciais de economistas por fusión dos colexios de titulares mercantís e de economistas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 12.7.2016
 • Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Data de aprobación:  12.7.2016
 • Lei 13/2016, do 26 de xullo, de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia. Data de aprobación: 12.7.2016
 • Lei 14/2016, do 27 de xullo, pola que se modifica a Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo. Data de aprobación: 12.7.2016
 • Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021. Data de aprobación: 12.7.2016 

ANO 2015

 • Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración. Data de aprobación: 24.3.2015
 • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Data de aprobación: 28.4.2015
 • Lei 3/2015, do 12 de xuño, de creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia. Data de aprobación: 9.6.2015
 • Lei 4/2015, do 17 de xuño de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia. Data de aprobación: 9.6.2015
 • Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais. Data de aprobación: 22.6.2015
 • Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. Data de aprobación: 3.8.2015
 • Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia. Data de aprobación: 3.8.2015
 • Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción. Data de aprobación: 3.8.2015
 • Lei 9/2015, do 7 de agosto, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas. Data de aprobación: 3.8.2015  
 • Lei 10/2015, do 31 de agosto, de modificación do artigo 48 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia. Data de aprobación: 3.8.2015
 • Lei 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. Data de aprobación: 29.9.2015
 • Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. Data de aprobación: 22.12.2015
 • Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 23.12.2015
 • Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial. Data de aprobación: 5.5.2015
 • Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Data de aprobación: 5.5.2015

ANO 2014

 • Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Data de aprobación: 11.3.2014
 • Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais e intersexuais en Galicia. Data de aprobación: 8.4.2014
 • Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. Data de aprobación: 22.4.2014
 • Lei 4/2014, do 8 de maio, pola que se modifica a Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Data de aprobación: 6.5.2014
 • Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local. Data de aprobación: 27.5.2014
 • Lei 6/2014, do 26 de xuño, pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. Data de aprobación: 25.6.2014
 • Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia. Data de aprobación: 23.9.2014
 • Lei 8/2014, do 26 de setembro, de reforma da Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. Data de aprobación: 23.9.2014
 • Lei 9/2014, do 30 de outubro, de reforma da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia. Data de aprobación: 28.10.2014
 • Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. Data de aprobación: 25.11.2014
 • Lei 11/2014, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. Data de aprobación: 16.12.2014
 • Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 16.12.2014
 • Lei 13/2014, do 22 de decembro, pola que se modifica a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias. Data de aprobación: 16.12.2014

ANO 2013

 • Lei 1/2013, do 13 de febreiro, de modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia. Data de aprobación: 12.2.2013
 • Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. Data de aprobación: 26.2.2013
 • Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia. Data de aprobación: 14.5.2013
 • Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia. Data de aprobación: 28.5.2013
 • Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia. Data de aprobación: 28.5.2013
 • Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Data de aprobación: 11.6.2013
 • Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade. Data de aprobación: 11.6.2013
 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. Data de aprobación: 25.6.2013
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. Data de aprobación: 17.12.2013
 • Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. Data de aprobación: 26.11.2013
 • Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014. Data de aprobación: 17.12.2013
 • Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias. Data de aprobación: 3.12.2013
 • Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia. Data de aprobación: 17.12.2013
 • Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico. Data de aprobación: 17.12.2013
   

VIII LEXISLATURA

Leis aprobadas

ANO 2012

 • Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 28.2.2012
 • Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias. Data de aprobación: 27.3.2012
 • Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia. Data de aprobación: 27.3.2012
 • Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo. Data de aprobación: 10.4.2012
 • Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia. Data de aprobación: 12.6.2012
 • Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia. Data de aprobación: 12.6.2012
 • Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Data de aprobación: 26.6.2012
 • Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia. Data de aprobación: 26.6.2012
 • Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público. Data de aprobación: 2.8.2012
 • Lei 10/2012, do 3 de agosto, de modificación da estrutura do Valedor do Pobo. Data de aprobación: 2.8.2011

ANO 2011

 • Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia. Data de aprobación: 22.2.2011
 • Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira. Data de aprobación: 14.6.2011
 • Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. Data de aprobación: 28.6.2011
 • Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. Data de aprobación: 28.6.2011
 • Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 27.9.2011
 • Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras. Data de aprobación: 10.10.2011
 • Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.(Data de aprobación: 25.10.2011
 • Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016. Data de aprobación: 2.11.2011
 • Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Data de aprobación: 2.11.2011
 • Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.(Data de aprobación: 22.11.2011
 • Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.(Data de aprobación: 21.12.2011
 • Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 21.12.2011
 • Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia.(Data de aprobación: 13.12.2011
 • Lei 14/2011, do 16 de decembro, pola que se modifica a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia. Data de aprobación: 13.12.2011

ANO 2010

 • Lei 1/2010, do 11 de febreiro, modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior. Data de aprobación: 9/2/2010
 • Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Data de aprobación: 23/3/2010
 • Lei 3/2010, do 23 de xuño, pola que se modifica a Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010. Data de aprobación: 22/6/2010
 • Lei 4/2010, do 23 de xuño, de fomento do sector naval de Galicia. Data de aprobación: 22/6/2010
 • Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada. Data de aprobación: 22/6/2010
 • Lei 6/2010, do 29 de setembro, pola que se inclúe unha disposición transitoria sexta na Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia. Data de aprobación: 28/9/2010
 • Lei 7/2010, do 15 de outubro, pola que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de promoción da igualdade do home e da muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.Data de aprobación: 13/10/2010
 • Lei 8/2010, do 29 de outubro, de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu financiamento, e outras medidas tributarias. Data de aprobación: 26/10/2010
 • Lei 9/2010, do 4 de novembro,de augas de Galicia. Data de aprobación: 26/10/2010
 • Lei 10/2010, do 11 de novembro, de modificación da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o servizo de Gardacostas de Galicia. Data de aprobación: 9/11/2010
 • Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade. Data de aprobación: 14/12/2010
 • Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 21/12/2010
 • Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia. Data de aprobación: 14/12/2010
 • Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011. Data de aprobación: 21/12/2010
 • Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 21/12/2010
 • Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e o sector público autonómico. Data de aprobación: 14/12/2010

ANO 2009

 • Lei 1/2009, do 15 de xuño, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. Data de aprobación: 9/6/2009
 • Lei 2/2009, do 23 de xuño, pola que se modifica o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo. Data de aprobación: 23/6/2009
 • Lei 3/2009, do 23 de xuño, pola que se modifica o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. Data de aprobación: 23/6/2009
 • Lei 4/2009, do 20 de outubro, de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda e a sucesión empresarial. Data de aprobación: 13/10/2009
 • Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector de transporte público de Galicia. Data de aprobación: 24/11/2009
 • Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. Data de aprobación: 6/12/2009
 • Lei 7/2009, do 22 de decembro, de modificación da Lei 10/1988, do 20 de xullo, de ordenación do comercio interior de Galicia. Data de aprobación: 21/12/2009
 • Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Data de aprobación: 21/12/2009
 • Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010. Data de aprobación: 16/12/2009
 • Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia. Data de aprobación: 29/12/2009

VII LEXISLATURA

Leis aprobadas

 • De modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia. Data de aprobación: 17/10/2006
 • Pola que se modifica a Lei 3/1993, do 16 de abril, das parcerías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia. Data de aprobación: 30/11/2005
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006. Data de aprobación: 27/12/2005
 • Do Consello Agrario Galego. Data de aprobación: 1/3/2006
 • De transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega. Data de aprobación: 20/6/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Logopedas de Galicia. Data de aprobación: 20/6/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Xoiería, Ourivería, Pratería, Reloxería e Xemoloxía de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De fundacións de interese galego. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De creación do Colexio de Hixienistas Dentais de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica. Data de aprobación: 21/11/2006
 • Pola que se modifica a Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola que se crea a escala de axentes facultativos ambientais de Galicia. Data de aprobación: 12/12/2006
 • De horarios comerciais de Galicia. Data de aprobación: 12/12/2006
 • Do libro e da lectura de Galicia. Data de aprobación: 12/12/2006
 • Do Plan Galego de Estatística 2007-2011. Data de aprobación: 22/12/2006
 • Da Academia de Seguridade Pública. Data de aprobación: 26/12/2006
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 Data de aprobación: 22/12/2006
 • Do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Data de aprobación: 13/3/2007
 • De prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Data de aprobación: 27/3/2007
 • De coordinación de policías locais. Data de aprobación: 10/4/2007
 • De emerxencias de Galicia. Data de aprobación: 24/4/2007
 • De medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia. Data de aprobación: 8/5/2007
 • De medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia. Data de aprobación: 8/5/2007
 • De subvencións de Galicia. Data de aprobación: 29/5/2007
 • De policía de Galicia. Data de aprobación: 29/5/2007
 • Pola que se modifica a Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia, e a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia. Data de aprobación: 17/7/2007
 • Galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. Data de aprobación: 17/7/2007
 • De modificación da Lei 4/1998, do 26 de maio , da Función Pública de Galicia. Data de aprobación: 17/7/2007
 • De creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicos de Galicia. Data de aprobación: 17/7/2007
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008. Data de aprobación: 18/12/2007
 • Polo que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Data de aprobación: 16/10/2007
 • Polo que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais. Data de aprobación: 13/5/2008
 • De ordenación da minaría de Galicia. Data de aprobación: 13/5/2008
 • De creación do Colexio Profesional de Detectives Privados de Galicia. Data de aprobación: 8/4/2008
 • De creación da Axencia Galega de Industrias Culturais. Data de aprobación: 13/5/2008
 • Pola que se desenvolve a libre prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia. Data de aprobación: 22/4/2008
 • De saúde de Galicia. Data de aprobación: 24/6/2008
 • De medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Data de aprobación: 10/6/2008
 • De protección da paisaxe de Galicia. Data de aprobación: 24/6/2008
 • De medidas tributarias en relación ao imposto sobre Sucesións e Doazóns. Data de aprobación: 14/7/2008
 • De residuos de Galicia. Data de aprobación: 21/10/2008
 • De turismo de Galicia. Data de aprobación: 25/11/2008
 • De pesca de Galicia. Data de aprobación: 25/11/2008
 • Polo que se modifica a Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo e se racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural. Data de aprobación: 25/11/2008
 • De servizos sociais de Galicia. Data de aprobación: 25/11/2008
 • Do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga embalsada. Data de aprobación: 2/12/2008
 • De vivenda de Galicia. Data de aprobación: 17/12/2008
 • De participación institucional das organizacións sindicais e empresariais máis representativas de Galicia. Data de aprobación: 17/12/2008
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009. Data de aprobación: 17/12/2008

 

Data de actualización: agosto de 2023