Instituto de Medicina Legal de Galicia

O Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) é un órgano da Administración de xustiza en Galicia, que ten por misión prestarlles asistencia técnica aos tribunais, fiscalías e xulgados en materia de medicina forense. Esta organización, integrada por médicos/as forenses e persoal técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de Compostela e centros de traballo situados, ademais de nesta cidade, na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

O Imelga foi creado polo Decreto 119/2005, do 6 de maio, da Xunta de Galicia e, en virtude da Orde do 23 de marzo de 2006, entrou en funcionamento. Nas súas funcións técnicas o Instituto actúa con carácter independente e sometido unicamente ás regras de investigación científica.

Funcións

A investigación médicolegal en todos os casos de morte violenta ou sospeitosa de criminalidade é a función máis coñecida dos/as médicos/as forenses, malia que tamén é recoñecida a súa intervención no control periódico da evolución dos/as lesionados/as e a valoración dos danos corporais que sexan obxecto de actuacións procesuais, así como a asistencia e vixilancia facultativa das persoas detidas.

Ademais desta vertente máis salientada, as súas funcións comprenden o estudo e a emisión dos informes que lle sexan requiridos polas autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos médicolegais. Tamén constitúe o seu labor a emisión de informes previstos na normativa sobre o Rexistro Civil (sobre a idade ou sobre o sexo das persoas implicadas en expedientes gobernativos, sobre a causa da morte etc.).

No seo do Imelga estas actividades organizaranse a través do Servizo de Patoloxía Forense (medicina forense de mortos/as) e do Servizo de Clínica Médico-forense (medicina forense de vivos/as).

Alén disto e dentro dunha concepción ampla da saúde, a intervención de psicólogos/as no Servizo de Clínica garante o estudo, a avaliación e o informe dos aspectos da súa disciplina profesional.

Por último, cómpre destacar que tamén se encadra na misión deste centro a formación e especialización dos/as médicos/as forenses e do persoal técnico do Instituto.

O persoal médico forense

O persoal médico forense consta de funcionarios/as que constitúen un corpo nacional de tituladas e titulados superiores ao servizo da Administración de xustiza. Para o acceso a este corpo esíxese estar en posesión da licenciatura en medicina.

O persoal médico forense destinado no Instituto de Medicina Legal de Galicia depende do director do Instituto e no curso das actuacións procesuais están ás ordes das autoridades xudiciais e fiscais, pero emiten os seus ditames médicos con plena independencia e baixo criterios estritamente científicos. 

Organización territorial

O Instituto estrutúrase en sete subdireccións territoriais, cada unha delas coas súas respectivas áreas de patoloxía forense e de clínica médicolegal.

O ámbito territorial das subdireccións é o seguinte:

 • Subdirección territorial da Coruña, cuxo ámbito de actuación comprende os partidos xudiciais da Coruña, Betanzos, Carballo e Corcubión.
 • Subdirección territorial de Ferrol, que comprende os partidos xudiciais de Ferrol e Ortigueira.
 • Subdirección territorial de Santiago de Compostela, para os partidos xudiciais de Arzúa, A Estrada, Lalín, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Padrón, Ribeira e Santiago de Compostela.
 • Subdirección territorial de Lugo, con ámbito de actuación en toda a provincia.
 • Subdirección territorial de Ourense, tamén con ámbito provincial.
 • Subdirección territorial de Pontevedra, cuxo ámbito de actuación son os partidos xudiciais de Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Marín, Pontevedra e Vilagarcía de Arousa.
 • Subdirección territorial de Vigo, que comprende os partidos xudiciais de Ponteareas, Redondela, O Porriño e Tui.

A Dirección do Instituto de Medicina Legal

Para acadar a necesaria uniformidade e coordinación, o Instituto de Medicina Legal de Galicia está dotado dun órgano central: a Dirección.

A esta corresponderalle realizar os labores de organización, planificación e control do funcionamento dos sete centros de traballo.

Este órgano sitúase en Santiago de Compostela, cidade na que a institución ten a súa sede oficial. Compoñen a Dirección o/a director/a, quen, ademais das súas funcións directivas e de representación, asume a xestión operativa da subdirección no centro de Compostela, e o Consello de Dirección (integrado polo/a director/a, os/as subdirectores/as territoriais, os/as xefes/as de servizo, e representantes do persoal), ao que lle corresponde aprobar as directrices técnicas e os protocolos xerais de actuación dos servizos.

Directorio telefónico

 

 • Subdirección Territorial de Santiago de Compostela
  R/ Viena s/n, Edificio Xulgados
  15707 Santiago
  Tel.: 981 54 04 81 Fax.: 981 54 03 59
 • Subdirección Territorial da Coruña
  R/ Monforte s/n, Edificio Xulgados
  15071 A Coruña
  Tel.: 981 185 291 Fax.: 981 185 268
 • Subdirección Territorial de Ferrol
  R/ A Coruña, 55
  15401 Ferrol
  Tel.: 981 337 242 Fax.: 981 337 333
 • Subdirección Territorial de Lugo
  R/ Praza de Avilés, s/n
  27002 Lugo
  Tel.: 982 294 871 Fax.: 982 294 868
 • Subdirección Territorial de Ourense
  Praza de Concepción Arenal, s/n
  32071 Ourense
  Tel.: 988 687 169 Fax.: 988 687 016
 • Subdirección Territorial de Pontevedra
  R/ Tomás y Valiente, s/n
  36071 Pontevedra
  Tel.: 986 805 886 Fax.: 986 805 885
 • Subdirección Territorial de Vigo
  R/ Lalín, 4, Edificio Xulgados
  36209 Vigo
  Tel.: 986 817 358 Fax.: 986 817 359

 

Documentos relacionados