Principais trámites para a súa constitución e inscrición

Documentación que se presenta

En todas as solicitudes:

 • Solicitude a través do modelo normalizado PR203A dispoñible na sede electrónica
 • Documento acreditativo da representación, no seu caso
 • Xustificante de pago da taxa correspondente

Segundo o tipo de solicitude:

INSCRICIÓN DO COLEXIO

 • Norma de creación
 • Estatutos provisionais
 • Estatutos definitivos
 • Certificación da aprobación dos estatutos polo órgano competente
 • Certificación da composición da comisión xestora/xunta de goberno
 • Certificación da aprobación dos estatutos polo consello xeral
 • Informe do consello galego de colexios

INSCRICIÓN DO CONSELLO

 • Certificación da aprobación da creación do consello e dos estatutos polos colexios
 • Estatutos definitivos
 • Certificación da composición da xunta de goberno

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

 • Estatutos modificados
 • Certificación da aprobación dos estatutos polo colexio ou consello
 • Certificación da aprobación dos estatutos polo consello xeral
 • Informe do consello galego de colexios

MODIFICACIÓN DA DENOMINACIÓN

 • Certificación da modificación da denominación polo colexio ou consello
 • Informe do consello galego de colexios

IDENTIDADE DAS PERSOAS TITULARES DO ÓRGANO DE GOBERNO DO COLEXIO OU CONSELLO

 • Certificación da composición do órgano de goberno do colexio ou consello

APERTURA E PECHE DE DELEGACIÓNS

 • Certificación da aprobación da apertura/peche da delegación polo colexio ou consello

FUSIÓN

 • Certificación da aprobación da fusión polos colexios
 • Informe do consello galego de colexios

SEGREGACIÓN

 • Certificación da aprobación da segregación polos colexios
 • Informe do consello galego de colexios

DISOLUCIÓN

 • Certificación da aprobación da disolución polo colexio ou consello
 • Xustificante da liquidación

Documentos relacionados