Preguntas máis frecuentes

Dúbidas xerais

As subvencións deste programa de axudas son incompatibles con outras subvencións ou axudas que puidesen concederse para os mesmos custos subvencionables, procedentes de calquera administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, procedentes doutros programas e instrumentos da Unión Europea ou de organismos internacionais.

En concreto,establécense as seguintes incompatibilidades en relación co Programa Kit Dixital regulado pola Orde ETD/1498/2021, do 29 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a dixitalización de pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego, no marco da Axenda España Dixital 2025, o Plan de Dixitalización Pemes 2021-2025 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España –Financiado pola Unión Europea– Next Generation EU:

a) Os destinatarios últimos que teñan menos de 10 empregados e que fosen beneficiarios das axudas do Programa Kit Dixital correspondentes coa Categoría de solución de dixitalización IV. Xestión de clientes, non poderán solicitar as seguintes Categorías de Solucións de Modernización de entre as previstas no artigo 19:

1.º Categoría 8: Implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónicos.

2.º Categoría 9: Mellora de sistemas de ticketing.

b) Os destinatarios últimos que teñan menos de 10 empregados e que fosen beneficiarios das axudas do Programa Kit Dixital correspondentes coa Categoría de solución de dixitalización VI. Xestión de procesos, non poderán solicitar as seguintes Categorías de Solucións de Modernización de entre as previstas no artigo 19:

1.º Categoría 1: Xestión de documentos de control electrónicos.

2.º Categoría 3: Integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión.

3.º Categoría 4: Implantación de sistemas TMS/ERP.

4.º Categoría 5: Implantación de sistemas SAE.

5.º Categoría 6: Actualización de sistemas SAE.

Non. O Acordo de Prestación da Solución de Modernización deberá remitirse xunto co contrato previo asinado co Provedor de Solucións de Modernización Adherido nun prazo de tres (3) meses desde que o   destinatario último reciba a resolución da concesión da subvención e o “cheque moderniza”.

Non hai partidas diferenciadas por tipo de empresa (viaxeiros, mercadorías, cargadores), nin por tamaño de empresa. A partida será común para todo tipo de empresas e outorgaranse por orde de solicitude, ata o esgotamento dos fondos, a condición de que se cumpran as condicións para ser destinatario último da axuda. Por tanto, as CCAA non deberán distribuír os seus respectivos orzamentos por tipo de destinatario último.

Esta axuda configúrase de conformidade co Marco Nacional Temporal de Ucraína, aprobado pola Comisión Europea na súa Decisión S.A.102771 (2022/N) e as súas modificacións. A concesión destas axudas estará sometida polo tanto, aos requisitos e límites establecidos no dito Marco Nacional, sempre que se concedan antes do 31 de decembro de 2023 ou, de selo caso, ata a data á que se prorrogue o devandito Marco Temporal. Estas axudas concederanse a empresas e autónomos afectados pola crise de Ucraína, sempre que o valor nominal total non supere o importe bruto máximo antes de impostos e outras retencións, de 2.000.000 euros, por empresa ou autónomo, cando se realice en forma de subvencións directas, vantaxes fiscais ou de pago, anticipos reembolsables, garantías, préstamos e capital.

As axudas que se concedan a partir da data de finalización da vixencia do referido Marco Nacional de Ucraína, estarán suxeitas ao Regulamento (UE) 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

O importe total das axudas de minimis que poderá concederse a cada un destes destinatarios últimos non poderá exceder a cifra de 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais. No caso de que realicen por conta allea operacións de transporte de mercadorías por estrada, non poderá exceder a cifra de 100.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.

Si, é necesario solicitar a dita declaración responsable ás persoas físicas (autónomos) que teñan a consideración de peme.

Si, segundo a Orde 17 de abril de 2023 publicada no DOG Nº82 do 28 de abril de 2023, os destinatarios finais da subvención teñen a obriga de enviar as DACI, recóllese o modelo no Anexo X da devandita Orde.

Conforme ao establecido no artigo 14.2 y 3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e no artigo 10 da Lei 4/2019 de 17 de xullo de Administración Dixital de Galicia, a solicitude e a tramitación destes procedementos farase por medios exclusivamente electrónicos.

Si, os Provedores de solucións de Modernización Adheridos a través do Anuncio de Adhesión do Ministerio de Transportes, Movilidad e Agenda Urbana deben crear unha páxina web dedicada a este programa de axudas no prazo dun mes desde que se lles notifica a adhesión, de conformidade co establecido no art. 17 do RD 902/2022 establécese:

Así, no Anuncio de Adhesión publicado na web do MITMA establécese o seguinte:

“QUINTO. Obrigacións dos Provedores de Solucións de Modernización. […]"

Contabilizarase o persoal medio en situación de alta no réxime xeral da seguridade social no período dos 12 meses anteriores desde a solicitude da axuda, así como os autónomos/as societarios/as que declare a empresa.

Para os autónomos/as, computan:

1. O/a autónomo/a empregador/a.

2. O persoal medio en situación de alta no réxime xeral da seguridade social no período indicado.

3. Autónomos/as colaboradores/as que declare o autónomo/a.

Para as empresas, computan:

1. O persoal medio en situación de alta no réxime xeral da seguridade social no período indicado,

2. Autónomos/as societarios/as que declare a empresa.

Para iso, os solicitantes deberán presentar ou permitir  consultar de oficio  a seguinte documentación:

1. Certificado de persoal medio de traballadores en situación de alta, expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social,por cada código de conta de cotización que teña dado de alta, dos últimos 12 meses anteriores desde a solicitude da axuda.

2. No seu caso, a documentación acreditativa da condición de autónomo colaborador e autónomo societario do solicitante.

Para determinar o importe do “cheque moderniza” daquelas categorías para as que o importe vén fixado polo número de vehículos da empresa contabilizarase o número de vehículos no momento da solicitude da axuda.

De acordo co disposto no artigo 7.8 do Real Decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de Datos Nacional de Subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas, a información sobre as concesións deberán mantela publicada durante os cuatro anos naturais seguintes ao ano no que se concedeu a subvención. No caso de concesións a favor de persoas físicas, a publicidade deberá manterse durante o ano da concesión e o ano seguinte.

De acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, baixo a epígrafe “gastos subvencionables”, no referente ao período durante o cal o beneficiario deberá destinar os bens ao fin concreto para o que se concedeu a subvención, este período non poderá ser inferior a cinco anos en caso de bens inscribibles nun rexistro público, nin a dous anos para o resto de bens.

A obriga de custodia da documentación, segundo o artigo 16.3 do Real Decreto 902/2022, deberá conservarse durante un prazo mínimo de cinco anos, a contar desde o vencemento do prazo para xustificar a axuda. O destinatario último deberá rexistrar na súa contabilidade, nun código contable diferenciado, o detalle de todas as transaccións relacionadas coa actividade subvencionada. Asimesmo, deberá dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos nos termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao destinatario último en cada caso, así como conservar as facturas e demais xustificantes de gasto de valor probatorio equivalente e os correspondentes xustificantes de pago e da aplicación dos fondos recibidos, xustificando a utilización do "cheque moderniza" pola contía outorgada como pago ao Provedor de Solucións de Modernización pola actuación subvencionable realizada. Este conxunto de documentos constitúe o soporte xustificativo da axuda concedida, garante o seu adecuado reflexo na contabilidade dos destinatarios últimos.

Categoría 1: Xestión de documentos de control electrónico

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Curso de formación na utilización do eCMR e o documento administrativo de control en formato electrónico, así como na aplicación desenvolta polo Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana e no Regulamento (UE) 2020/1056, para as empresas relacionadas co transporte de mercadorías.
 • Curso de formación na utilización de folla de roteiro en formato electrónico, así como na mencionada aplicación desenvolta polo Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, para as empresas relacionadas co transporte de viaxeiros.
 • En ambos os casos, a duración da formación será dun mínimo de dez horas e incluirá exemplos reais do uso das distintas aplicacións. 
 • Servizo de consultoría que inclúa  a posta ao dispor dun técnico que proporcione asistencia no acceso e uso das aplicacións SaaS ou que, no seu caso, instale o software que puidesen requirir, necesarias para a xeración e utilización do eCMR e no documento administrativo de control en formato electrónico (para as empresas do ámbito do transporte de mercadorías) e para a xeración e a utilización da folla de roteiro en formato electrónico (para as empresas de transporte de viaxeiros). Así mesmo, mediante este servizo de consultoría, facilitarase axuda ás empresas para a obtención da firma dixital e de todos os trámites e ferramentas dixitais accesorias que fosen necesarias para a implantación e utilización destes servizos. O servizo de consultoría e o técnico deberá estar ao dispor da empresa para consultas e resolución de problemas durante un mínimo de tres meses.
 • Xeración dun mínimo de cinco documentos de transporte electrónicos (eCMR, documento administrativo de control en formato electrónico, folla de roteiro en formato electrónico…), asociados a casos reais de operacións de transporte e/o a casos de proba.

A xeración dos documentos de control deberá ser conforme con: 

 • No caso do transporte de mercadorías: a xeración de eCMR (documento de control correspondente ao transporte de mercadorías internacional) deberá ser conforme co Protocolo Adicional ao Convenio relativo ao contrato de transporte internacional de mercadorías por estrada (CMR), relativo á carta de porte electrónica. O documento administrativo de control en formato electrónico (correspondente ao transporte de mercadorías nacional) será conforme coa Orde FOM/2861/2012, do 13 de decembro, pola que se regula o documento de control administrativo esixible para a realización de transporte público de mercadorías por estrada, o artigo 222.2 do Real Decreto 1211/1990, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres, en diante ROTT, e a Resolución do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que establecen as características que deben reunir os documentos de control administrativo en soporte electrónico esixidos nos transportes por estrada. 
 • No caso do transporte de viaxeiros: a xeración da folla de roteiro en formato electrónico (documento de control correspondente ao transporte de viaxeiros) deberá ser conforme coa Orde FOM/1230/2013, do 31 de maio, pola que se establecen normas de control en relación cos transportes públicos de viaxeiros por estrada, o mencionado artigo 222.2 do ROTT e Resolución do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre. 
 • No caso de que o uso da aplicación SaaS, ou no seu caso do software, para xeración de documentos electrónicos comporte unha licenza, inclúese esta por un prazo de seis meses.

Os servizos que presten os provedores de solucións de modernización deben conter todos os contidos mínimos que se indican na descrición das categorías. Así, no exemplo da pregunta en relación coa Categoría 1, o servizo que preste o provedor deberá consistir no curso de formación, a consultoría, a xeración dos documentos mínimos que se mencionan e, no caso de que o software necesario requirise licenza, 6 meses da devandita licenza. 

Categoría 2: Sistema de tacógrafo intelixente de segunda xeración

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Adquisición do sistema de tacógrafo dixital intelixente de segunda xeración que inclúa: unidade intravehicular, sensor de movemento e calibración.
 • Software que permita arquivar os datos obtidos do sistema de tacógrafo de forma segura, permitindo a descarga de maneira remota e automática sen intervención do condutor.
 • Formación na utilización do sistema de tacógrafo dixital intelixente de segunda xeración. O curso deberá ter unha duración mínima de 6 horas e contar con exemplos reais do seu uso.
 • Posta ao dispor da empresa de persoal técnico para facilitar o uso dos dispositivos, resolver incidencias e dúbidas. Este servizo deberá estar dispoñible para a empresa durante un mínimo de tres meses.

Requisitos:

 • Se o destinatario último ten ata tres vehículos, deberase instalar como mínimo un sistema de tacógrafo intelixente de segunda xeración.
 • Se o destinatario último ten entre catro e dez vehículos, deberanse instalar como mínimo tres sistemas de tacógrafos intelixentes de segunda xeración.
 • Se o destinatario último ten máis de dez vehículos, deberase instalar como mínimo dez sistemas de tacógrafos intelixentes de segunda xeración.

Categoría 3: Integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Servizo técnico de integración e/o actualización dos sistemas de xestión das empresas para que sexan compatibles coa xeración de documentos de control electrónicos (eCMR e o documento administrativo de control en formato electrónico).
 • Formación sobre o uso dos sistemas, co fin de que poidan emitir documentos de control electrónicos. A formación deberá incluír sesións prácticas do uso das ferramentas unha vez integradas, así como sesións informativas que permitan o máximo aproveitamento con outras tecnoloxías que permitan mellorar a coordinación na cadea de transporte. A xeración dos documentos de control deberá ser conforme con:
  • No caso do transporte de mercadorías: a xeración de eCMR (documento de control correspondente ao transporte de mercadorías internacional) deberá ser conforme co Protocolo Adicional ao Convenio relativo ao contrato de transporte internacional de mercadorías por estrada (CMR), relativo á carta de porte electrónica. O documento administrativo de control en formato electrónico (correspondente ao transporte de mercadorías nacional) será conforme coa Orde FOM/2861/2012, do 13 de decembro, pola que se regula o documento de control administrativo esixible para a realización de transporte público de mercadorías por estrada, o artigo 222.2 do Real Decreto 1211/1990, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres, en diante ROTT, e a Resolución do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que establecen as características que deben reunir os documentos de control administrativo en soporte electrónico esixidos nos transportes por estrada.
 • Licenza por un ano.

 

Categoría 4: Implantación de sistemas TMS/ERP

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Servizo TMS/ERP:
  • No caso do servizo TMS, incluíndo a subscrición durante dous anos e o hardware necesario, que deberá incluír as seguintes funcións: 
   • Xeolocalización de vehículos (opcional). 
   • Control de frota (control de custos e condutores). 
   • Integración co eCMR, o documento administrativo de control en formato electrónico e a firma dixital. 
   • Control do tacógrafo intelixente de segunda xeración. 
  • No caso do servizo ERP, incluíndo a subscrición durante dous anos e o hardware necesario, debendo incluír módulos relacionados coas actividades loxísticas e de transporte da empresa como:
   • Produción/Ciclo de compras e vendas (tickets, orzamentos, xestión de pedidos, albarás, facturación…).
   • Xestión documental (facturas, documentos, cartas de porte, eCMR, documento administrativo de control en formato electrónico…).
 • Formación sobre o uso dos sistemas, os seus beneficios e as posibilidades de xestión e de valor engadido derivadas. A formación deberá definir e fomentar as bases de coñecemento necesarias para o uso dos sistemas de maneira continuada no tempo. Así mesmo, deberá incluír contidos relativos á coordinación destes sistemas coas tecnoloxías dixitais propias do transporte por estrada, como a carta de porte electrónica, o eCMR, o documento administrativo de control en formato electrónico e o tacógrafo intelixente de segunda xeración, así como relativos á normativa asociada a estas tecnoloxías dixitais (Regulamento (CE) 165/2014 relativo aos tacógrafos no transporte por estrada e os seus actos de desenvolvemento, Regulamento (UE) 2020/1056 sobre información electrónica relativa ao transporte de mercadorías, artigo 222.2 do ROTT, Orde FOM/2861/2012 pola que se regula o documento de control administrativo esixible para a realización de transporte público de mercadorías por estrada, Orde FOM/1230/2013 pola que se establecen normas de control en relación cos transportes públicos de viaxeiros por estrada, Resolución do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que establecen as características que deben reunir os documentos de control administrativo en soporte electrónico esixidos nos transportes por estrada etc.).

No caso da Categoría 4 será suficiente con implantar un dos dous sistemas nomeados, ben o sistema TMS, ou ben o sistema ERP.Con todo, para dar cumprimento ao contido mínimo, o sistema implantado deberá incluír todas as funcións descritas no Anexo I do RD 902/2022. É dicir, no caso de que o destinatario último elixa o servizo TMS, leste deberá incluír a subscrición durante dous anos e o hardware necesario coas seguintes funcións: o control de frota, a integración co eCMR, o documento administrativo de control en formato electrónico e a firma dixital e o control do tacógrafo intelixente de segunda xeración, así como a formación indicada. No caso de que o destinatario último elixa o servizo ERP, leste deberá incluír a subscrición durante dous anos e o hardware necesario cos módulos de produción/ciclo de compras e vendas e xestión documental, así como a formación indicada.

Categoría 5: Implantación de sistemas SAE

Segundo o R.D. 902/2022 no o seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Instalación dun sistema SAE que inclúa o hardware e o software necesario e que dispoña dos seguintes elementos:
  • Xeolocalización de vehículos mediante GNSS e ferramentas de visualización do posicionamento dos vehículos (GIS etc. etc.)
  • Xestión de condutores (avisos, correccións).
  • Consola de mensaxes.
  • Informes de indicadores de consumos, estilo condución, mantemento e revisións etc.
  • Control de vehículos e mantementos (sensores de telemetría).
  • Xestión de datos procedentes do tacógrafo intelixente de segunda xeración.
  • Automatización da xeración e mantemento do ficheiro ou ficheiros de datos para a súa publicación no NAP (Punto de Acceso Nacional) de Transporte Multimodal, regulado polo Regulamento Delegado (UE) 2017/1926 da Comisión, do 31 de maio de 2017, que complementa a Directiva 2010/40/UE do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire á subministración de servizos de información sobre desprazamentos multimodais en toda a Unión.  
 • Formación sobre o uso dos sistemas. Os cursos incluirán sesións prácticas sobre o uso do sistema. Así mesmo, incluirase formación na xestión dos datos xerados e a súa publicación no NAP de Transporte Multimodal.
 • Xestión da alta no NAP de Transporte Multimodal do correspondente ficheiro ou ficheiros de datos xerados co devandito fin, realizando a comunicación, mediante o portal «https://nap.mitma.es/» ou a dirección de correo «nap@mitma.es», da dirección URL onde se atope o ficheiro automaticamente actualizado e o sistema NAP de Transporte Multimodal poida acceder a el.

Aínda que si, está previsto implementar esta funcionalidade nun futuro máis ou menos próximo, o Punto de Acceso Nacional (NAP) de transporte Multimodal non permite polo momento a incorporación de datos dinámicos (en tempo real). Por tanto, para dar cumprimento ao contido mínimo das categorías 5.Implantación de sistemas SAE, 6. Actualización de sistemas SAE e 7. Axuda aos servizos de transporte de viaxeiros,deberase incluír toda a información que sexa de aplicación para operadores de transporte, da recollida no punto 1. Tipos de datos estáticos de desprazamentos da ANEXO CATEGORÍA DE DATOS do REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1926 DA COMISIÓN, do 31 de maio de 2017, que complementa aDirectiva 2010/40/UE do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire á subministración de servizos de información sobre desprazamentos multimodais en toda a Unión.

Así mesmo, e como parte da xustificación destas axudas, tal e como se recolle no Anexo III do Real Decreto 902/2022, do 25 de outubro, deberase presenta o xustificante da solicitude de alta no NAP de Transporte Multimodal proporcionando a dirección URL do ficheiro que conteña os conxuntos de datos coa información requirida debidamente actualizada. Así mesmo, incluirase unha captura de pantalla onde se poida observar a publicación dos datos no portal web do NAP de Transporte Multimodal(https://nap.mitma.es/), a fin de testemuñar que toda a información proporcionada ao NAP é correcta e foi posible a súa publicación.

Proporciónase a seguinte orientación desde o MITMA, co fin de aplicar criterios homoxéneos en todas as CCAA. Este criterio será tamén aplicable á categoría “6: Actualización de sistemas SAE”.

 • Se o destinatario último ten ata tres vehículos, considérase como un criterio orientador adecuado instalar os sistemas SAE embarcado nun vehículo.
 • Se o destinatario último ten entre catro e dez vehículos, considérase como un criterio orientador adecuado instalar os sistemas SAE embarcados en tres vehículos.
 • Se o destinatario último ten máis de dez vehículos, considérase como un criterio orientador adecuado instalar os sistemas SAE embarcados en dez vehículos.

Categoría 6: Actualización de sistemas SAE

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Actualización e posta a punto do sistema SAE das empresas de maneira que permita a xeración e mantemento automático do ficheiro ou ficheiros de datos para a súa publicación no NAP de Transporte Multimodal, mediante os servizos de consultoría necesarios. Este servizo de consultoría deberá permitir dispoñer dunha persoa para a resolución de dúbidas ou incidencias durante un mínimo de tres meses.
 • Formación que inclúa a xeración, actualización e xestión dos datos, e o seu envío ao NAP de Transporte Multimodal. Esta formación deberá incluír así mesmo o mantemento do sistema SAE e o uso da ferramenta para a redución de custos e optimización de operacións.
 • Xestión do alta no NAP de Transporte Multimodal do correspondente ficheiro ou ficheiros de datos xerados con o devandito fin, realizando a comunicación, mediante o portal «https://nap.mitma.es/» ou a dirección de correo «nap@mitma.es», da dirección URL onde se atope o ficheiro automaticamente actualizado e o sistema NAP de Transporte Multimodal poida acceder a el.

Requisitos:

 • Se o destinatario último ten ata tres vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas SAE embarcado nun vehículo.
 • Se o destinatario último ten entre catro e dez vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas SAE embarcados en tres vehículos.
 • Se o destinatario último ten máis de dez vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas SAE embarcados en dez vehículos.

Categoría 7: Axuda aos servizos de transportes de viaxeiros/as

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Licenzas de software ou subscrición web durante dous anos, incluíndo aquelas que sexan necesarias para o uso dos dispositivos de cálculo.
 • Instalación de sensores nos vehículos.
 • Instalación do hardware para o cálculo (p. ex. expiras) ou a estimación (p. ex., cámaras de vídeo análise) de pasaxeiros/as.
 • Integración/comunicación con outros sistemas internos como o SAE, o Centro de Control, etc. – Mellora da difusión da información de servizos, roteiros e paradas a través de ferramentas dixitais, e elaboración de ferramentas dixitais propias a tal fin, que inclúa a xeración e mantemento do ficheiro ou ficheiros de datos para a súa publicación no NAP de Transporte Multimodal, de acordo con o Regulamento Delegado (UE) 1926/2017, a través de servizos de consultoría.
 • Formación para o uso das ferramentas de hardware e software implantadas, así como na actualización dos datos xerados para o seu envío ao NAP de Transporte Multimodal. Así mesmo, deberase formar no uso das ferramentas para a redución de custos e optimización das operacións.
 • Xestión do alta no NAP de Transporte Multimodal do correspondente ficheiro ou ficheiros de datos xerados con #o devandito #fin, realizando a comunicación, mediante o portal «https://nap.mitma.es/» ou a dirección de correo «nap@mitma.es», da dirección URL onde se atope o ficheiro debidamente actualizado e o sistema NAP de Transporte Multimodal poida acceder a el.
 • Requisitos: 
 • Se o destinatario último ten ata tres vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios nun vehículo.
 • Se o destinatario último ten entre catro e dez vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios en tres vehículos.
 • Se o destinatario último ten máis de dez vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios en dez vehículos.

Proporciónase a seguinte orientación desde o MITMA, co fin de aplicar criterios homoxéneos en todas as CCAA: 

 • Se o destinatario último ten ata tres vehículos, considérase como un criterio orientador adecuado instalar os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios nun vehículo.
 • Se o destinatario último ten entre catro e dez vehículos, considérase como un criterio orientador adecuado instalar os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios en tres vehículos.
 • Se o destinatario último ten máis de dez vehículos, considérase como un criterio orientador adecuado instalar os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios en dez vehículos. 

Categoría 8: Implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónicos

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Licenzas de software ou subscrición web durante dous anos, incluíndo aquelas que sexan necesarias para o uso dos dispositivos de cálculo.
 • Instalación de sensores nos vehículos.
 • Instalación do hardware para o cálculo (p. ex. expiras) ou a estimación (p. ex., cámaras de vídeo análise) de pasaxeiros/as.
 • Integración/comunicación con outros sistemas internos como o SAE, o Centro de Control, etc. – Mellora da difusión da información de servizos, roteiros e paradas a través de ferramentas dixitais, e elaboración de ferramentas dixitais propias a tal fin, que inclúa a xeración e mantemento do ficheiro ou ficheiros de datos para a súa publicación no NAP de Transporte Multimodal, de acordo con o Regulamento Delegado (UE) 1926/2017, a través de servizos de consultoría.
 • Formación para o uso das ferramentas de hardware e software implantadas, así como na actualización dos datos xerados para o seu envío ao NAP de Transporte Multimodal. Así mesmo, deberase formar no uso das ferramentas para a redución de custos e optimización das operacións.
 • Xestión do alta no NAP de Transporte Multimodal do correspondente ficheiro ou ficheiros de datos xerados co devandito fin, realizando a comunicación, mediante o portal https://nap.mitma.es ou a dirección de correo nap@mitma.es, da dirección url onde se atope o ficheiro debidamente actualizado e o sistema NAP de Transporte Multimodal poida acceder a el.
 • Requisitos: 
  • Se o destinatario último ten ata tres vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios nun vehículo.
  • Se o destinatario último ten entre catro e dez vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios en tres vehículos.
  • Se o destinatario último ten máis de dez vehículos, deberase instalar como mínimo os sistemas hardware de cálculo e os sensores necesarios en dez vehículos.

Categoría 9: Melloras de sistemas de ticketing

Segundo o R.D. 902/2022 no seu Anexo I os contidos mínimos serán:

 • Implantación de hardware para sistemas novos de monética e ticketing, tales como pupitre a bordo do vehículo que, ademais de para a venda/emisión de billetes, configúrese como o computador central do vehículo para monética/ticketing, validadora/canceladora para tarxetas tipo EMV, intelixentes sen contacto e lectores NFC a bordo de vehículos, en paradas ou en estacións, expendedoras para a venda e emisión de billetes etc. Tamén se considera a ampliación dun sistema vixente de monética e ticketing.
 • En toda implantación de procedementos de ticketing, recoméndase que convivan o sistema vixente e o novo que se pretende instalar, polo menos durante un tempo de transición suficiente para que os viaxeiros/as adáptense, principalmente aqueles/as cunha menor alfabetización dixital.
 • Licenzas de software ou subscrición web durante dous anos para a utilización do sistema de monética e ticketing; actualización do software do sistema vixente; e integración do sistema ou a súa comunicación con outros sistemas internos.
 • Servizo de consultoría para a implantación dun novo sistema de ticketing ad hoc ao servizo prestado cos vehículos dispoñibles.
 • Formación sobre o uso dos equipos e programas de xestión do ticketing, co fin de optimizar as operacións. A formación deberá incluír sesións prácticas do uso das ferramentas unha vez integradas, así como sesións informativas que permitan o máximo aproveitamento con outras tecnoloxías que permitan mellorar o servizo prestado. Nas devanditas sesións informativas, farase referencia á Estratexia de mobilidade segura, sustentable, conectada 2030 elaborada polo MITMA e en particular á súa «Liña 5.1 Facilitación da Mobilidade como Servizo, datos abertos e novas tecnoloxías para a análise e optimización da mobilidade», e «Medida 5.1.2: Impulsar solucións abertas e interoperables de ticketing e pago», na que se pon de manifesto o interese do MITMA por impulsar solucións abertas e interoperables de ticketing e pago, o cal podería levar a cabo por diferentes vías, como son a cooperación con outras administracións competentes (CC.AA., Concellos), a través dos contratos de obrigacións de servizo público que xestiona –regulados polos artigo 69 a 87 da LOTT e 61 a 104 do ROTT–, ou ben impulsando modificacións normativas (ás que pode facerse referencia se se atopan en fase de información pública).
 • Requisitos:
  • Se o destinatario último ten ata tres vehículos, deberase instalar como mínimo un sistema de hardware para sistemas novos de monética e ticketing.
  • Se o destinatario último ten entre catro e dez vehículos, deberanse instalar como mínimo tres sistemas de hardware para sistemas novos de monética e ticketing.
  • Se o destinatario último ten máis de dez vehículos, deberase instalar como mínimo dez sistemas de hardware para sistemas novos de monética e ticketing.

Acordo de prestación do servizo de modernización

Conforme ao establecido no RD 902/2022:

Artigo 10. 4. As comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, deberán asegurar o cumprimento das obrigacións recollidas no artigo 17 por parte dos Provedores de Solucións de Modernización Adheridos cos que os destinatarios últimos subscriban acordos de prestación de servizos.

Artigo 11.4. g) Realizar as oportunas verificacións administrativas da totalidade das operacións subvencionadas, que garantan a regularidade do gasto, a realidade dos pagos e a súa adecuación ás condicións da axuda.

Artigo 11.4. h) Realizar as oportunas verificacións sobre o terreo de operacións concretas seleccionadas a través dun método de mostraxe que garanta a súa representatividade.

Artigo 11.4. i) Asumir o risco das irregularidades que se poidan detectar, liquidándoas directamente cos destinatarios últimos da axuda.

Artigo 11.4. j) Realizar un seguimento detallado e particularizado do orzamento recibido, que permita verificar o cumprimento dos límites, condicións e intensidades da axuda para outorgar establecidos pola normativa europea de axudas de Estado, aplicando así mesmo calquera norma ou regulamentación que resulte aplicable para a xestión e execución tanto ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, establecido polo RMRR, como ao PRTR.

Por tanto, en base ás obrigacións establecidas no RD 902/2022, as CCAA deberán realizar o control da axuda, incluíndo o control do cumprimento dos Acordos de Prestación de Solucións de Modernización.

No caso de que o incumprimento do Acordo conleve un incumprimento das obrigacións establecidas no RD 902/2022 (e nas convocatorias das CCAA), ben por parte do destinatario último, ou ben por parte do Provedor, deberán requirir o reintegro das cantidades percibidas, xunto co interese de demora correspondente desde o momento do pago da subvención,no caso de que este produciuse. No caso de que non se produciu o pago, poderase modificar ou revogar a resolución de concesión.

Así mesmo, e en función do incumprimento que se detecte, deberase informar o Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, á Secretaría Xeral de Fondos Europeos, á Intervención Xeral da Administración do Estado, ao Tribunal de Contas ou aos órganos de control e fiscalización da ComisiónEuropea.

No artigo 24 do RD 902/2022 indícase que “non se aceptarán propostas de modificación dos Acordos de Prestación de Solucións de Modernización”. Por tanto, unha vez considérese válido o acordo (ben porque a CCAA pronúnciese respecto diso, ben porque transcorrese o prazo de dez días hábiles sen que se pronunciou a CCAA), este non se poderá modificar e os datos serán firmes, e o destinatario non poderá asinar outro Acordo con outro provedor, mentres haxa un Acordo en firme.

Isto recóllese no modelo de acordo de Prestación de Solucións de Modernización facilitado polo MITMA, no que se en a parte DECLARAN indícase: “Décimo. Que o Destinatario Último non ten en vigor máis dun Acordo de Prestación de Solucións de Modernización para a/s solución/é de modernización……………… e ……………….”.

No caso de que o Destinatario Último quixese cambiar de provedor de solucións de modernización,terá que desistir do acordo que teña en vigor. No citado Modelo previuse este suposto nacláusulaa décima: "O Destinatario Último poderá desistir do Acordo unha vez formalizado e validado, previa notificación ao Provedor de Solucións de Modernización Adherido. No caso de que se iniciou a prestación do servizo por parte do Provedor de Solucións de Modernización Adherido, o Destinatario Último abonará ao Provedor de Solucións de Modernización Adherido os custos incorridos. Deberase notificar devandita desistencia ao órgano da Comunidade Autónoma que concedese a subvención."

Polo tanto, se o destinatario último ten un Acordo en vigor, e non desistiu do mesmo, no caso de que presentase outro Acordo ante a CCAA, este segundo Acordo deberá inadmitirse por parte a CCAA.

Se o destinatario último formalizou un contrato previo cun provedor distinto ao que figura no Acordo, o Acordo inadmitiríase, xa que non cumpriría o establecido no artigo 24.4 do Real Decreto 902/2022. O destinatario quedaría vinculado co provedor co que efectuase o contrato a efectos da normativa mercantil, pero no que respecta a estas axudas, devandito contrato non tería efectos, debido a que para que se puidese levar a cabo a xustificación da axuda ten que asinar un Acordo de Prestación de Solucións de Modernización que sexa válido conforme ao establecido no RD 902/2022 e á convocatoria da CCAA que se publique. .Por tanto, o provedor que apareza no contrato previo e o que apareza no acordo de prestación de solucións de modernización deberá ser o mesmo.