Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado - Comunidade Autónoma de Galicia

Ano 2024

 • Lei 1/2024, de 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia
  Situación actual: acordo total entre as partes de data 09/05/2024, enviado ao DOG e para publicar o 21 de xuño de 2024.
 • Lei 10/2023, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
  Estado actual: acordo de inicio do 22/03/2024 publicado no DOG n.º 83, do 26 de abril de 2024.

Ano 2023

 • Lei 12/2023, de 24 de maio, polo dereito á videnda
  Estado actual: inicio de negociacións publicado o 15/09/2023 (BOE/DOG).
 • Lei de Galicia 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
  Estado actual: acordo parcial publicado no DOG/BOE de 06/09/2023.
 • Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 20 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo do 8 de xuño de 2023, da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia (BOE-DOG 07.07.2023).
 • Lei 7/2022, do 27 dedecembro, de medidas fiscais e administrativas
  Estado actual: acordo parcial fin de discrepancias. Resolución do 14 de xullo de 2023, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo do 7 de xullo de 2023, da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (BOE-DOG 06.09.2023).

Ano 2022

 • Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 2 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 11//2021, do 14 e maio, de recuperación da terra agraria de Galicia (BOE-DOG 22.02.2022).
 • Real Decreto Lei 24/2021, do 2 de novembro, de transposición de directivas da Unión Europea nas materias de bonos garantidos, distribución transfronteiriza de organismos de investimento colectivo, datos abertos e reutilización da información do sector público, exercicio de dereitos de autor e dereitos afíns aplicables a determinadas transmisións en liña e ás retransmisións de programas de radio e televisión, exencións  temporais a determinadas importacións e subministracións de persoas consumidoras e para a promoción de vehículos de transporte por estrada limpos e enerxeticamente eficientes
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 31 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación co Real Decreto Lei 24/2021, do 2 de novembro, de transposición de directivas da Unión Europea nas materias de bonos garantidos, distribución transfronteiriza de organismos de investimento colectivo, datos abertos e reutilización da información do sector público, exercicio de dereitos de autor e dereitos afíns aplicables a determinadas transmisións en liña e ás retransmisións de programas de radio e televisión, exencións  temporais a determinadas importacións e subministracións de persoas consumidoras e para a promoción de vehículos de transporte por estrada limpos e enerxeticamente eficientes (BOE-DOG 19.09.2022).
 • Lei 18/2021, de 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 31 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (BOE-DOG 23.09.2022).

Ano 2021

 • Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, da pesca continental de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 31 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia (BOE-DOG 21.09.2021).
 • Lei 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei de Galicia 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 31 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia (BOE-DOG 21.09.2021).
 • Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 10 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia (BOE-DOG 30.11.2021).
 • Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 1 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia (BOE-DOG 13.12.2021).

Ano 2019

 • Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 24 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (BOE-DOG 18.03.2020).
 • Lei 3/2019, do 2 de xullo, de ordenación farmacéutica de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 23 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 3/2019, do 2 de xullo, de ordenación farmacéutica de Galicia (BOE-DOG 11.12.2020).
 • Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 2 de febreiro de 2021, da Secretaría  Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración  Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (BOE-DOG 22.02.2021).

Ano 2018

 • Lei 2/2018, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
  Estado actual: Fin de discrepancias. Resolución do 29 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 2/2018, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (BOE nº 218, do 11 de setembro de 2019).
 • Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
  Estado actual: Fin de discrepancias. Resolución do 29 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 3/2018, de 26 decembro, de medidas fiscais e administrativas (BOE nº218, do 11 de setembro de 2019).

Ano 2017

 • Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado (BOE núm. 295, do 10.12.2013)
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 14 de outubro de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado.
 • Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG núm. 17, do 27.01.2014)
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 3 de novembro de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico de Galicia.
 • Lei 2/2014, do 25 de marzo, da  Acción e do Servizo Exterior do Estado (BOE núm. 74, do 26.06.2014)
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 2 de febreiro de 2015, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 2/2014, do 25 de marzo, da Acción e do Servizo Exterior do Estado.
 • Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 14 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado para as Administracións Territoriais, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
 • Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (BOE núm. 36, do 09.02 2018)
  Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 11 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral de Coordinación territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado- Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (BOE-DOG 24.10.2018).

Ano 2016

 • Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas de Galicia

  O acordo interpretativo sobre o artigo 15 publicouse no BOE nº 271 e no DOG nº 213 de 9/11/2016. 

 • Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os artigos 22.d), 30, 31, 34, 42.6, 85.1, 129, 130 e 131 publicouse no BOE nº 259 e no DOG nº 204 de 26/10/2016. 

Ano 2015

 • Lei 2/2014, de 25 de marzo, da acción e do servizo exterior do estado

  O acordo interpretativo sobre os artigos 11 e 13, 5.2 e 12 publicuse no BOE nº 37 e no DOG nº 29 de 12/2/2015.

 • Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións

  O acordo interpretativo sobre os artigos 5,10.2, 29.3, 32, 34, 35, 36, a disposición adicional décimo cuarta, disposicións transitorias séptima, novena e duodécima e a disposición final novena publicouse no BOE nº 84 e no DOG nº 65 de 8/4/2015.

 • Lei 6/2015 de 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013 de 28 de xuño de estradas de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os números 10 e 25 do artigo único publicouse no BOE nº 112 e no DOG nº 87 de 9/5/2016.

 • Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas

  O acordo interpretativo sobre os artigos 4.8, letras b) e c) e 5 publicouse no BOE nº 214 de 5/9/2016 e no DOG nº 153 de 12/8/2016.

Ano 2014

 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia

  O acordo interpretativo sobre o artigo 28.3 foi publicado no BOE (número 124) e no DOG (número 97) do 22/05/2014. 

 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

  O acordo interpretativo sobre o capítulo I do título III (artigo 23 e seguintes); o artigo 33.2, apartados a), b) e c); o 41 apartado f); o 47 e o 48.1 foi publicado no BOE (núm. 179) e no DOG (núm. 140) do 24.07.2014.  

 • Lei 14/2013 de 26 de decembro de racionalización do sector público autonómico

  O acordo interpretativo sobre a disposición final undécima publicouse no BOE nº 280 e no DOG nº 222 de 19/11/2014.

 • Lei 20/2013 de 9 de decembro de garantía da unidade de mercado

  O acordo interpretativo sobre os artigos 31, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21.2, 26, 27.1 e 6, 28, disposicións adicionais cuarta e décima e disposicións finais primeira, segunda, terceira e cuarta publicouse no BOE nº 262 e no DOG nº 207 de 29/10/2014.

 • Lei 5/2014 de 27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013 de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local

  O acordo interpretativo sobre o artigo 3 publicouse no BOE nº 84 e no DOG nº 65 de 8/4/2015.

 • Lei 7/2014, de 26 de setembro de arquivos e documentos de Galicia

  O acordo interpretativo publicouse no BOE nº 138 e no DOG nº 108 de 10/6/2015.

Ano 2013

 • Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

  O acordo interpretativo sobre o artigo 96.2 e a disposición derradeira primeira, vinte, foi publicado no BOE (número 134) e no DOG (número 106) do 05/06/2013.

 • Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os artigos 58; 63.2; 98.3; disposición adicional 9ª; e disposicións transitorias 7ª e 8ª, foi publicado no BOE (número 134) e no DOG (número 106) do 05/06/2013.

 • Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013

  O acordo interpretativo sobre o artigo 76.Dous foi publicado no BOE (número 312) e no DOG (número 248) do 30/12/2013.

Ano 2012

 • Lei 2/2012, de 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias

  O acordo interpretativo sobre os artigos 6.2, 33.4, 43 (números 2, 5, 6 e 7), 83.5 e 114 da norma foi publicado no BOE (número 43) e no DOG (número 35) do 19/2/2013.

 • Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os artigos 39.2 e 72, números 1 e 3, 83.4 e 84.1.b), 148, 152, 153, 154, 155 y 156 e 22 (último parágrafo) foi publicado no BOE (nnúmero 43) e no DOG (número 35) do 19/2/2013.

 • Lei 7/2011, do 27 de outubro, do Turismo de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os artigos 35, letra m); 41.3; 45; 86 e 90.3 da norma foi publicado no BOE (número 292) e no DOG (número 232) do 5/12/2012.

 • Lei 17/2011, do 15 de xuño, de seguridade alimentaria e nutrición

  O acordo interpretativo sobre o artigo 40 apartado 3 da norma foi publicado no BOE (número 112) e no DOG (número 89) do 10/5/2012.

 • Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo

  O acordo interpretativo sobre o artigo o artigo 33.1.c) da norma foi publicado no DOG número 151 do 8/8/2012 e no BOE número 190 do 9/8/2012.

Ano 2011

 • Lei 14/2010, do 27 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio 2011

  O acordo interpretativo da letra c) apartado 1 do artigo 25, apartado 4 do artigo 25 da Lei, último inciso do apartado 2 do artigo 31, letra d), g), h) do artigo 32, apartado 1 do artigo 40, letra b)do artigo 47, apartado 1 e 2 do artigo 57, apartado 2 do artigo 72 apartados 2 e 5 do artigo 94 e apartado 4 do artigo 94 da lei, publicouse no BOE (núm.270) e no DOG (núm.214) do 09/11/2011.

 • Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia

  O acordo interpretativo do artigo 29.Uno parágrafo segundo, Anexo II e as contías dos módulos económicos para os ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas e 2.000 horas, publicouse no BOE (núm.270) e no DOG (núm.214) do 09/11/2011.

 • Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia

  O acordo interpretativo do artigo 81.2 e disposición final primeira da Lei publicouse no BOE número 234 do 28/09/2011.

Ano 2010

 • Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro de 2002, de ordenación urbanística e protección do medido rural de Galcia

  O acordo interpretativo do apartado 15, 51 e 54 do artigo único e da Disposición transitoria terceira da Lei publicouse no BOE número 39 do 15/2/2011.

Ano 2008

 • Lei 16/2007, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade autónoma galega para o ano 2008

  O acordo interpretativo do disposto no artigo 60 da Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 16/2007, publicouse no BOE número 172 do 17/7/2008.

Ano 2007

 • Lei 5/2007, de 3 de abril, da rede de parques nacionais

  O acordo interpretativo do disposto no artigo 16.2 da Lei 5/2007, publicouse no BOE do 24/1/2008.

 • Lei 12/2007, de 2 de xullo, pola que se modifica a Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de xuño de 2003, sobre normas comúns para o mercado interior de gas natural

  O acordo interpretativo do disposto na letra c) do artigo 3.2 da Lei 34/1998, publicouse no BOE número 90 do 14/4/2008.

Ano 2006

 • Lei de Galicia 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciais.

  O acordo interpretativo do disposto no artigo 8.3 da Lei de Galicia 13/2006, publicouse no BOE número 242 do 9/10/2007.

 

Asuntos pendentes de discusión

Ano 2019

 • Lei 7/2019 do 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas

  Estado actual: Pendente de discusión. Inicio de negociacións (BOE-DOG 02.07.2020).

Ano 2016

 • Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (DOG nº 179 de 20/9/2016)

  O acordo de inicio de negociacións para resolver as discrepancias manifestadas en relación cos artigos 21.2, 22.5, 39.1, 44.1.h), 49.3, 50, 52, 88.1.f), 102.1, 115.1 e 117.1 e 2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, publicouse no BOE nº 227 e no DOG nº 179 do 20 de setembro de 2016.

 • Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade (DOG nº 32 de 17/2/2016)

  O acordo de inicio de negociacións para resolver as discrepancias manifestadas en relación cos artigos 59, 62, 67.4, 75 c), 87.1 e 87.2, 94, 101 e a disposición adicional quinta do Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade publicouse no BOE nº112 e no DOG nº 87 de 9/5/2016.

Ano 2014

 • Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG núm. 17, do 27.01.2014)
 • Lei 2/2014, do 25 de marzo, da Acción e do Servizo Exterior do Estado (BOE núm. 74, do 26.06.2014) 

Ano 2013

 • Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado (BOE núm. 295, do 10.12.2013)
 • Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27.12.2013)
 • Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 (DOG núm. 249, do 31.12.2013)

Acordos pendentes de chegar a acordo

Ano 2017

 • Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico
  Estado actual: acordo inicio. Resolución do 4 de abril de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.
 • Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da  Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 (DOG núm. 249, do 31.12.2013)
  Estado actual: acordo inicio. Resolución do 4 de abril de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 11/2013, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.
 • Lei 6/2017 do 12 de decembro, de portos de Galicia (DOG 14/2/2017)
  Estado actual: acordo inicio. Resolución do 19 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2017 do 12 de decembro, de portos de Galicia (BOE 11/4/2018).