Onde dirixirse

Ao Servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas, adscrito á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que exerce funcións de cualificación de legalidade dos estatutos dos colexios profesionais e dos consellos galegos de colexios profesionais, a tramitación da súa aprobación definitiva e a xestión e custodia dos seus respectivos rexistros, así como a realización dos informes, estudos e propostas de anteproxectos de disposicións relativas ás devanditas entidades.

Xunta de Galicia
Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes
Secretaría Xeral Técnica
Subdirección Xeral de Réxime Xurídico
Servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas 
Teléfono: 981 957 394
Email: colexios.profesionais@xunta.gal