Comisión do Xogo de Galicia

A Comisión de Xogo de Galicia é un órgano de estudo, coordinación e asesoramento das actividades relacionadas coa práctica de xogos e apostas no territorio da Comunidade Autónoma.

Correspóndelle a ela informar naquelas materias relacionadas coas actividades reguladas na Lei 14/85, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas de Galicia, que sexan competencia do Consello da Xunta de Galicia, e naquelas outras nas que esté ou nas que a Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza lle solicite.
 

Competencias

 • Informe preceptivo non vinculante sobre os asuntos seguintes:
  • Disposicións de carácter xeral que se teñan que ditar en desenvolvemento desta Lei e do Catálogo de Xogos.
  • Medidas de planificación do xogo en Galicia.
  • Propostas de altas e baixas e modificacións no Catálogo do Xogo en Galicia.
 • Evacuar calquera outro informe ou consulta que lle sexa solicitado.

Membros da comisión

 • Presidente/a: o/a titular da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
 • Vicepresidente/a: o/a titular da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.
 • Secretaría da comisión: o/a titular da Subdirección Xeral de Xogo e Espectáculos Públicos.
 • Vogais:
  • Un/unha representante por cada unha das consellerías con competencia en materia de:
   • Economía e Facenda:o/a titular da Dirección Xeral de Tributos
   • Traballo: o/a titular da Dirección Xeral de Relacións Laborais
   • Industria: o/a titular da Dirección Xeral de Comercio e Consumo
   • Xuventude: o/a titular da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade
   • Deportes: o/a titular da Dirección Xeral para o Deporte
  • Un representante de cada un dos sectores de:
   • Casinos
   • Bingos
   • Máquinas de xogo